Wsparcie dla sopockich organizacji pozarządowych

Wsparcie dla sopockich organizacji pozarządowych
Fot. Pixabay

Specjalny pakiet wsparcia dla sopockich organizacji pozarządowych przygotowany przez władze miasta już działa. Dziś to NGO’s potrzebują pomocy, by po ustaniu pandemii same znów mogły pomagać. Wystarczy, że złożą uzasadniony wniosek, by procedura wsparcia mogła się rozpocząć. 

– Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne w funkcjonowaniu miasta są organizacje pozarządowe i jak bardzo w Sopocie jesteśmy z nich dumni – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Działają w każdej sferze naszego życia. Pomagają, wspierają, inspirują, nierzadko sprawiają, że człowiekowi chce się żyć. Ale w sytuacji, w której się dziś znaleźliśmy, to one potrzebują wsparcia. I właśnie taki pakiet z myślą o nich przygotowaliśmy.

Rozprzestrzenianie się COVID-19 utrudniło bądź wręcz uniemożliwiło wielu organizacjom pozarządowym prowadzenie działalności. Wiele z nich podejmuje działania, by przetrwać, ale bez wsparcia systemowego ich istnienie stoi pod wielkim znakiem zapytania. Proponujemy zatem wsparcie w różnych aspektach funkcjonowania organizacji pozarządowych, tak, aby w jak najmniejszym stopniu ucierpiały i by mogły przetrwać.

Prowadzisz organizację pozarządową? Sprawdź, z których propozycji możesz skorzystać

Złóż, najlepiej elektronicznie, uzasadniony wniosek (w wyjątkowej sytuacji dokumenty wrzuć do specjalnej urny w Urzędzie Miasta). Na dole strony znajdują się do pobrania formularze wniosków.

Czynsze – lokale i dzierżawy nieruchomości Gminy Miasta Sopotu

Z uwagi na ograniczenie prowadzenia działalności w marcu obniżka wyniesie 50 proc. W kwietniu i maju (bez względu na wielkość powierzchni) wysokość opłat za czynsz wyniesie 1 zł plus VAT. Zgody na obniżenie czynszu wydawane będą na wniosek organizacji, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że te same stawki zastosuje wobec swojego poddzierżawcy lub najemcy. Obniżenie nie obejmuje innych opłat związanych z eksploatacją, takich jak, np. media czy opłaty za części wspólne. Udzielanie ulg odbywać się będzie z poszanowaniem regulacji dotyczących pomocy publicznej.

Opłata za śmieci

Organizacje, które zawiesiły działalność, mają prawo złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawiesili działalność (deklaracje w formie elektronicznej dostępne są na stronie Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie. W kolejnym kroku mogą również wystąpić do prezydenta miasta o umorzenie opłat.

Tu także zgody na umorzenie wydawane będą na wniosek organizacji, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że to samo umorzenie zastosuje wobec swojego poddzierżawcy lub podnajemcy.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w drugiej połowie marca 2020 r. Istnieje także możliwość składania wniosków na kolejne miesiące po przedstawieniu sytuacji organizacji i zatrudnienia. Ważne – nie trzeba demontować postawionych już obiektów. Należności będzie można także rozłożyć na raty.

Podatek od nieruchomości oraz użytkowanie wieczyste

Umorzenia mogą dotyczyć tylko okresu faktycznego braku działalności, a nie za cały rok. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o podobnym postępowaniu wobec swoich poddzierżawców lub podnajemców co oznacza, że kwota tego podatku nie będzie wliczona im w czynsz. Postępowanie podatkowe prowadzone będzie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej oraz przepisami o pomocy de minimis.

Termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 został ustawowo przedłużony do 30 czerwca 2020 r. Na wniosek organizacji pozarządowej w Sopocie termin ten może być odroczony aż do 31 sierpnia 2020 r.

Do 30 czerwca 2020 r. organizacje mają też czas na wniesienie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (rata za 2020 r.).

Aneksowanie umów

Miasto proponuje także aneksowanie zawartych umów na realizację zadania publicznego zleconego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w odniesieniu do:

terminu realizacji zadania publicznego,
planu i harmonogramu działań,
zmiany formy działań poprzez działania w trybie zdalnym: telefonicznie, z wykorzystaniem innych możliwych form komunikacji online,
rezultatów i wskaźników (do końca 2020 r. nie ma obowiązku osiągnięcia 80 proc. rezultatów, aby zadanie było uznane za zrealizowane),
kosztorysu.

Koszty pracownicze

Organizacje pozarządowe mogą zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, który w ramach Tarczy antykryzysowej przygotowuje dla NGO’S:

niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy,
dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla przedsiębiorców,
dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy – dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat.

PUP w Gdyni od 17 do 30 kwietnia przyjmuje wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych w ramach Tarczy antykryzysowej. Wnioski elektroniczne należy składać tylko poprzez portal praca.gov.pl. Usprawnia to rozpatrywanie i przyspiesza wypłacanie środków finansowych.

Dokumenty można przesłać również pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia.

Rozliczenia sprawozdań

By ułatwić organizacjom pozarządowym funkcjonowanie w tym trudnym czasie, Gmina Miasta Sopotu nie będzie kontrolować realizacji zadania publicznego przez 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Wprowadzona została także możliwość zdalnych rozliczeń sprawozdań częściowych i wniosków o płatność (skany). Oryginalne dokumenty trzeba będzie złożyć, kiedy będzie to możliwe po zakończeniu epidemii.

Przedłużony został też termin składania sprawozdań końcowych z realizacji zadania publicznego, jeśli przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii – o 30 dni po odwołaniu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Co ważne, wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie epidemii, zostaną uznane za uzasadnione. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Możliwe będzie także uznanie za uzasadnione wydatków poniesionych na koszty stałe związane z realizacją zadania publicznego. Nastąpi to pod warunkiem złożenia indywidualnego i uzasadnionego wniosku przez organizację oraz przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji prawnych.

Gmina Miasta Sopotu proponuje też wsparcie na wkład własny dla projektów, na które organizacje pozarządowe pozyskają środki finansowe z funduszy europejskich lub innych źródeł zewnętrznych.

Organizacje pozarządowe uzyskają także możliwość wyposażenia w środki osobistej ochrony wolontariuszy, osób opiekujących się osobami samotnymi, niepełnosprawnymi, starszymi.

Źródło: sopot.pl
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email