Rozdział 1: Konsument, czyli kto?


W powszechnej świadomości funkcjonuje przekonanie, że każdy z nas jest konsumentem. Co do zasady jest ono słuszne. Jednakże, dodać należy, że nie w każdych okolicznościach. Należałoby zatem nieco doprecyzować to stwierdzenie.

Rozdział 2: Umowa – czyli co?


Pod pojęciem umowy należy rozumieć zgodne porozumienie stron, które wyraża się w złożeniu oświadczeń woli wyznaczających wzajemne prawa lub obowiązki.

Rozdział 3: Forma zawarcia umowy


W zakresie omawianej swobody mieści się również swoboda w wyborze formy zawarcia umowy, ale i ta posiada pewne ograniczenia wprowadzone przez ustawodawcę w celu zapewnienia lepszej ochrony prawnej stron.

Rozdział 4: Obowiązek informacyjny – czyli co i kiedy?


Na przedsiębiorcy dokonującym sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa spoczywa szczególny obowiązek informacyjny.

Rozdział 5: Opłaty „niespodzianki”


Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje o jakichkolwiek opłatach dodatkowych lub innych kosztach mających wpływ na ostateczną cenę lub wynagrodzenie, to konsument nie ma obowiązku ich ponosić!

Rozdział 6: Odstąpienie od umowy – wyjątki


W niektórych przypadkach zawierania umów na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa, prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie przysługuje.

Rozdział 7: Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?


Uwaga! Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, gdy przedsiębiorca naciska, ponagla, utrudnia zapoznanie się z treścią umowy, to należy uznać, że stosuje wobec nas nieuczciwe praktyki rynkowe. Takiej umowy lepiej nie zawierać.

Rozdział 8: Reklamacje towaru


Zdarza się tak, że po dokonaniu zakupu nie nacieszymy się nim długo, ponieważ rzecz, którą nabyliśmy posiada cechy uniemożliwiające jej normalne użytkowanie. Co zrobić w sytuacji, kiedy towar okazuje się być wadliwy?

ROZDZIAŁ 9: Treść reklamacji, okres rękojmi, domniemanie istnienia wady


Reklamacja powinna koniecznie zawierać dokładny opis wady oraz roszczenie, bądź roszczenia, konsumenta.

ROZDZIAŁ 10: Koszty reklamacji


Konsument składający reklamację powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w umowie. Jeżeli tego miejsca nie określono, dostarczyć do miejsca, gdzie gdzie rzecz została wydana np. do sklepu.

ROZDZIAŁ 11 Okres gwarancji i Odpowiedź na gwarancję


Gwarant dowolnie określa okres, na który udziela ochrony gwarancyjnej. Jeżeli jednak okres ten nie został wskazany w oświadczeniu gwarancyjnym, należy przyjąć, że wynosi on 2 lata od momentu zakupu.

ROZDZIAŁ 12: Reklamacja usługi


Reklamacje usług, zważywszy na różnorodność umów zawieranych na rynku usług konsumenckich, kształtują się w sposób mniej jednolity.

ROZDZIAŁ 13: Sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich


Gdy konsument twierdzi, że przedsiębiorca nie wywiązał się z umowy w sposób prawidłowy, a reklamacja przez niego złożona nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, dochodzi do sytuacji, w której obie strony prezentują odmienne stanowisko względem zasadności wysuwanego przez konsumenta roszczenia. Mamy wtedy do czynienia z ugruntowanym sporem konsumenckim.

ROZDZIAŁ 14:

Nowelizacje przepisów konsumenckich od 1 stycznia 2023


1 stycznia 2023 r. weszła w życie wiele ważnych dla konsumentów przepisów. Zmiany w polskim prawie obejmą szereg aktów prawnych: ustawę o prawach konsumenta, ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług, a także Kodeks cywilny.

Konsument, czyli kto?

W powszechnej świadomości funkcjonuje przekonanie, że każdy z nas jest konsumentem. Co do zasady jest ono słuszne. Jednakże, dodać należy, że nie w każdych okolicznościach. 

O tym, czym jest umowa, jakie są formy jej zawarcia, czego wystrzegać się w codziennych zakupach – szczególnie w sieci. Jakie są procedury odstępowania od umowy zawartej w lokalu i „na odległość”. Jak reklamować towar lub usługę? Jak rozwiązywać spory konsumenckie? 

Piszemy tez o ważnych zmianach, które zaszły w ustawie o prawach konsumenta z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

Zapraszamy do lektury! Kliknij w zdjęcie obok i czytaj – plik (PDF) otwiera się w nowym oknie. 

Dostępne filmy
1/8 filmy
1
Odc. 1. Rękojmia vs gwarancja
Odc. 1. Rękojmia vs gwarancja
2
Odc. 2. Reklamacja z tytułu rękojmi
Odc. 2. Reklamacja z tytułu rękojmi
3
Odc. 3. Zakupy przez Internet. Poznaj swoje prawa
Odc. 3. Zakupy przez Internet. Poznaj swoje prawa
4
Odc. 4. Energetyczne oszustwo
Odc. 4. Energetyczne oszustwo
5
Odc. 5. Reklamacja wczasów
Odc. 5. Reklamacja wczasów
6
Odc. 6. Opóźniony lot, zagubiony bagaż
Odc. 6. Opóźniony lot, zagubiony bagaż
7
Odc.  7.  Uszkodzona przesyłka
Odc. 7. Uszkodzona przesyłka
8
Odc. 8. Jesteś zadłużony? Poznaj swoje prawa
Odc. 8. Jesteś zadłużony? Poznaj swoje prawa

Materiały filmowe pochodzą ze strony: prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Zmień rozmiar czcionk