Asystent rodziny: wspiera i ma wsparcie

Asystent rodziny: wspiera i ma wsparcie
Fot. Adminstrator

Przyjaciel, terapeuta, pracownik, anioł stróż – tak o roli asystenta rodziny mówią osoby, które korzystają z jego wsparcia. Asystenci rodziny są ważnym elementem, dlatego po raz kolejny resort ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Asystent rodziny jest nieocenionym wsparciem dla rodzin. Dzięki jego pracy wiele rodzin odzyskuje poziom stabilności życiowej, która umożliwia wychowywanie dzieci. Głównym zadaniem asystenta jest bowiem nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.
Na program przeznaczono do 75 mln zł

Program jest ważnym elementem prorodzinnej polityki. Z jednej strony służy wzmocnieniu sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze, z drugiej – rozwojowi sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnianych w powiatach do wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

W ramach ogłoszonego programu, jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego mogą składać zapotrzebowanie na środki finansowe do właściwego wojewody. Do wzięcia w latach 2016-2019 jest łącznie 321 mln zł, z czego do 75 mln zł przeznaczono na realizację programu w 2019 roku.

Blisko 45,5 tys. rodzin korzystało ze wsparcia asystentów

Z danych wynika, że na koniec grudnia 2018 r. było 3 920 asystentów rodziny. Z tego 3 327 asystentów (85 proc.) było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy oraz 593 (tj. 15 proc.) asystentów zatrudnionych było na podstawie umów o świadczenie usług.

Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami. Liczba rodzin będąca pod opieką asystenta rodziny jest uzależniona od problemów w rodzinach oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego asystenta rodziny. Jak wynika z danych, przeciętnie na jednego asystenta rodziny w 2018 r. przypadało 9 rodzin.

Ogółem z usług asystentów rodziny skorzystało w 2018 r. 45 483 rodzin (w 2017 r. 44 748 rodzin), co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,6 proc. W 2018 r. pod opieką 1 741 koordynatorów znalazło się 27 234 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, tj. ponad 73 proc. ogółu podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej (co oznacza wzrost w stosunku do 2017 r. o 1 proc.).

Źródło: MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email