MRPiPS: 3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2024 r.

MRPiPS: 3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2024 r.
Fot. Pixabay

Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025 to program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Głównym celem Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025 jest przede wszystkim wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

O uzyskanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024 mogą ubiegać się podmioty prowadzące PZS (podmioty zatrudnienia socjalnego), o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, tj. centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Ponadto w Priorytecie 1 i 2 o dotację mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej oraz podmioty uprawnione do tworzenia PZS, które będą realizować Zadanie 2 w Priorytecie 1.

Budżet na wsparcie finansowe projektów w 2024 roku to 3 mln zł i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego kwotą od 20 do 120 tysięcy zł we wszystkich priorytetach.

Program składa się z 3 Priorytetów. Są to:

  • Priorytet 1 Usługi reintegracyjne

Dostosowanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

  • Priorytet 2 Ścieżki reintegracji

Zwiększanie szans na zatrudnienie osób korzystających ze wsparcia PZS

  • Priorytet 3 Wzmocnienie instytucjonalne PZS

Profesjonalizacja PZS przez umożliwianie współpracy i wymiany doświadczeń tych podmiotów oraz wspieranie rozwoju zawodowego ich pracowników.

Jak złożyć ofertę?

Nabór ofert do konkursu na rok 2024 rozpoczął się 20 marca br. i zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie zs.mrips.gov.pl i potrwa do 20 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00.

Źródło: MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email