MRPiPS: W marcu stopa bezrobocia rejestrowanego w dół

MRPiPS: W marcu stopa bezrobocia rejestrowanego w dół
Fot. Pixabay

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2024 r. wyniosła 5,3 proc., co w porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego. W zestawieniu z końcem marca 2023 r. wskaźnik był niższy o 0,1 pp.

Według wstępnych danych w końcu marca 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 824,1 tys. bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 21,2 tys. osób, czyli o 2,5 proc. (wobec spadku o 2,1 proc. w marcu 2023 r.), natomiast w odniesieniu do marca ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 22,8 tys. (tj. 2,7 proc.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2024 r. kształtowała się w przedziale od 3,2 proc. w województwie wielkopolskim do 8,7 proc. w podkarpackim.

W marcu 2024 r. (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 85,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najwięcej ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w marcu 2024 r. przeznaczonych było dla: pracowników produkcji (5,8 proc. ofert), robotników gospodarczych (4,9 proc.), tzw. pozostałych pracowników wykonujących prace proste gdzie indziej niesklasyfikowanych (3,4 proc.), tzw. pozostałych robotników wykonujących prace proste w przemyśle, pomocniczych robotników przemysłowych, sprzedawców, pracowników biurowych, pakowaczy ręcznych, magazynierów oraz robotników magazynowych.

W liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca 2024 r. było 13,6 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy i stanowili oni 1,6 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca lutego 2022 r. (początek wojny w Ukrainie) liczba bezrobotnych obywateli Ukrainy zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła blisko dziewięciokrotnie, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 tys.

Wśród głównych znanych powodów rejestracji bezrobotnych w urzędach pracy w marcu 2024 r. wymienić należy zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz wypowiedzenie umowy ze strony pracodawcy lub pracownika. Osoby rejestrujące się najczęściej przed rejestracją pracowały w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,9 proc. napływu), przetwórstwo przemysłowe (14,2 proc.) oraz budownictwo (7,7 proc.). Rejestrowały się głównie osoby bez zawodu (15,9 proc. napływu), sprzedawcy (8,0 proc.), kucharze (2,4 proc.), a następnie fryzjerzy, magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych, ślusarze, pomocniczy robotnicy budowlani, robotnicy gospodarczy, technicy ekonomiści i stolarze. Najczęstszymi powodami wyrejestrowań bezrobotnych z ewidencji urzędów pracy w omawianym miesiącu były: podjęcie pracy, rozpoczęcie udziału w działaniach aktywizacyjnych (najczęściej stażach) oraz niestawienie się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie.

Bezrobocie według Eurostatu

Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych opublikowanych 3 kwietnia 2024 r. stopa bezrobocia, liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, wyniosła w lutym 2024 r. 2,9 proc. w Polsce wobec 6,0 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie EURO. Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE (po Czechach – 2,6 proc.).

MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email