Rusza projekt PFRON „Dostępny samorząd - granty”

Rusza projekt PFRON „Dostępny samorząd - granty”
Fot. PFRON

„Dostępny samorząd – granty” to nowy projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu poprawi się dostępność usług świadczonych przez samorządowe jednostki i urzędy. Na realizację celów projektu przeznaczono 77 mln złotych.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującym zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi mogą dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich.

– Wspieranie dostępności przestrzeni publicznej to jeden z kluczowych obszarów działalności PFRON. Z myślą o osobach z różnymi potrzebami uruchamiamy kolejny projekt, który pozwoli sprawić, że polskie miasta, a w nich obiekty użyteczności publicznej, staną się jeszcze bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Dzięki tej inicjatywie PFRON pomoże samorządowym jednostkom spełnić wymogi dostępności określone w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Projekt zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynków publicznych czy instalację w nich urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych. W ramach projektu można sfinansować także działania, które zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń, zapewnią możliwość szybszej ewakuacji, pozwolą na lepszą obsługę osób niewidomych czy niesłyszących.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać w imieniu konkretnych placówek jednostki samorządu terytorialnego. Jeden wniosek może objąć działania związane z poprawą dostępności usług nawet w kilku jednostkach organizacyjnych.

Maksymalna wysokość grantu może wynieść aż 250 tys. złotych. Wnioski mogą zawierać wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne, w tym wydatki w ramach cross‐financing i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych. Na cele  projektu przeznaczono w sumie 77 mln złotych.

Konkurs przebiega w określonych czasowo rundach. Konkretne terminy, wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji projektu dostępne są TUTAJ W każdym wojewódzkim Oddziale PFRON działają Punkty Kontaktowe, w których można uzyskać informacje o projekcie.

W celu zwiększenia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, niezależnie od dofinansowania projektu PFRON, w 2020 r. przeprowadziło konkurs pn.: „Dostępny samorząd”. W konkursie dofinansowano 24 projekty na łączna kwotę 38,2 mln zł. Wsparcie szkoleniowo-doradcze otrzyma łącznie 939 JST w całym kraju. Projekty obejmują m.in.: przeprowadzenie szkoleń koordynatorów dostępności oraz pracowników samorządowych z zakresu obsługi klienta i zasad zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz przegląd procedur pod kątem dostępności.

Print Friendly, PDF & Email