Program „Aktywny Samorząd” w województwie warmińsko – mazurskim

Program „Aktywny Samorząd” w województwie warmińsko – mazurskim
Fot. PFRON

Ponad 5 mln złotych – taką kwotę Warmińsko – Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże 21 powiatom w ramach pierwszej transzy na realizację programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Przyznane środki finansowe w wysokości 5 394 617,98 zł pozwolą osobom z niepełnosprawnościami na realizację następujących form wsparcia:

Moduł I:

  • Obszar A – likwidacja barier transportowych – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz w uzyskaniu prawa jazdy,
  • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu bądź oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
  • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny oraz pomoc w utrzymaniu jej sprawności technicznej, pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Moduł II:

  • Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.

Warmińsko – Mazurski Oddział PFRON w Olsztynie przypomina, że wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” można złożyć online poprzez  System Obsługi Wsparcia (SOW), a także stacjonarnie, między innymi w Miejskim Zespole do spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych (MZON) w Olsztynie, w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych (DZISS) Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz we właściwych terytorialnie Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR).

W wyżej wymienionych placówkach uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat programu.

Terminy składania wniosków:

  • Moduł I – do 31 sierpnia 2021 roku,
  • Moduł II – do 10 października 2021 roku (wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022).

Informacje adresowane do wnioskodawców modułu I oraz modułu II oraz realizatorów programu, a także aktualny harmonogram znajdą Państwo na stronie Aktywny Samorząd w 2021 roku oraz na stronach internetowych wymienionych placówek.

Dostęp do SOW jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez Profil Zaufany przez platformę ePUAP (Jak założyć Profil Zaufany?) lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

System Obsługi Wsparcia przewiduje ułatwienia i uproszczenia wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizację programu, co powinno przyspieszyć realizację wniosków i uzyskanie pomocy. System wyposażony jest we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wniosków o dofinansowanie, umów dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności.

Print Friendly, PDF & Email