7 pytań i odpowiedzi dot. konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji”

7 pytań i odpowiedzi dot. konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji”
Fot. Pixabay

Trwa nabór do otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. Oferty można składać do 2 marca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na najczęściej zadawane pytania dot. konkursu.

Jakie są priorytety Programu?

W ramach zmienionego programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” wspierane będą działania w ramach pięciu nowych priorytetów:

1. Usługi reintegracyjne

W tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników oraz kierowania działań do nowych kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Ścieżki reintegracji

W tym priorytecie możliwe jest sfinansowanie dostosowania oferty w zakresie reintegracji zawodowej do potrzeb pracodawców działających na lokalnym rynku pracy, w tym w szczególności podmiotów ekonomii społecznej (PES). Ponadto priorytet ten dotyczy przedsięwzięć obejmujących zacieśnianie współpracy między podmiotami zatrudnienia socjalnego, a pracodawcami, szczególnie spółdzielniami socjalnymi i podmiotami ekonomii społecznej, dzięki któremu uczestnicy będą mogli płynnie przechodzić od zajęć w CIS i KIS do zatrudnienia.

3. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Działania finansowane w ramach tego priorytetu powinny umożliwić podmiotom zatrudnienia socjalnego ściślejszą współpracę z konsorcjum spółdzielni socjalnych. Współpraca ta może dotyczyć zarówno przepływu uczestników do zatrudnienia w spółdzielniach, jak również kwestii ekonomicznych oraz osiągania wspólnych celów gospodarczych.

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży

W tym priorytecie mieszczą się działania skierowane do osób młodych, a zwłaszcza do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powinny one służyć nabywaniu umiejętności do współpracy, dialogu, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także profilaktyki, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, czy też promowania wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej.

5. Ogólnopolskie forum dialogu PZS

W tym priorytecie realizowane będą działania umożliwiające wspólny dialog, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Szczegółowy opis konkretnych działań, które wpisują się w poszczególne priorytety i mogą uzyskać dofinansowanie znajduje się w Regulaminie konkursu w rozdziale V. Przeznaczenie środków programu (s.10).

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji?

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące podmioty zatrudnienia socjalnego (dalej: PZS), których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Centra i Kluby Integracji Społecznej), a we wskazanych priorytetach również (samodzielnie lub w ramach oferty wspólnej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: UDPPiW):

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Czy jest możliwość składania oferty wspólnej przez więcej niż jeden podmiot uprawniony?

Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich priorytetów. Niedopuszczalne jest jednak składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowe tej samej organizacji.

Oferta wspólna powinna zawierać następujące informacje dodatkowe: sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz określenie, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty.

W przypadku oferty wspólnej podmioty składające ofertę mają obowiązek zawrzeć między sobą umowę o wspólną realizację projektu/zadania.

Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej w ramach tego samego priorytetu.

Niedozwolone są przepływy finansowe między Oferentami realizującymi zadanie w ramach oferty wspólnej.

Jak długo może trwać realizacja projektu?

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Czy oferent musi wnieść wkład własny do projektu?

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Powyższy wymóg należy rozumieć w ten sposób, że Oferent może wnieść:

a) wyłącznie wkład własny finansowy we wskazanej wysokości lub większy,
b) wyłącznie wkład własny osobowy we wskazanej wysokości lub większy ,
c) wyłącznie wkład własny rzeczowy we wskazanej wysokości lub większy,
d) połączyć wartość dwóch lub trzech typów wkładów, aby łącznie stanowiły co najmniej wskazane minimum.

W przypadku wniesienia wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego konieczne jest zawarcie w ofercie uzasadnienia dokonanej wyceny wkładu.

Na jakie wydatki można przeznaczyć środki z dotacji?

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

a) Koszty realizacji działań poniesione przez Oferenta, bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego, w szczególności na:

• koszty wynagrodzeń osób realizujących cele projektu (np. pracowników socjalnych, psychologów, trenerów, instruktorów itp.);
• finansowanie kosztów uczestnictwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będących nowymi uczestnikami CIS lub KIS;
• koszty podnoszenia kompetencji kadry CIS/KIS
• koszty szkolenia uczestników CIS/KIS poza strukturą jednostki;
• zakup podstawowych materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz sprzętu technicznego przeznaczonych do realizacji projektów oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych
do organizacji zaplanowanych działań projektowych na rzecz osób wykluczonych społecznie
i zawodowo, zakwalifikowanych do udziału w projekcie (w klasyfikacji księgowej nie może
to być środek trwały);
• remonty, dostosowanie pomieszczeń, stanowisk pracy;
• zakup przedmiotów i środków bhp niezbędnych do udziału uczestników w kursach
i szkoleniach zawodowych (np.: odzież i obuwie ochronne, środki czystości i higieny);
• koszty upowszechniania wiedzy o ofercie PZS, w tym działania mające na celu docieranie
z ofertą do nowych środowisk i grup;

b) Koszty administracyjne związane z koordynacją projektu, jego obsługą finansową i prawną,
w szczególności na:

• wynagrodzenie koordynatora projektu,
• wynagrodzenie obsługi księgowej związanej z wykonaniem zadań w ramach projektu,
• wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań.

Koszty administracyjne nie mogą być wyższe niż 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Jakich wydatków nie można ponosić w ramach wydatkowania przyznanego dofinansowania?

• inwestycji związanych z budową nowych obiektów;
• pokrycia kosztów utrzymania biura Wykonawcy projektu (w tym także wydatków
na wynagrodzenia pracowników), o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu;
• kosztów związanych ze świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
• spłaty zaległych zobowiązań finansowych Wykonawcy projektu;
• kosztów obsługi rachunku bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
• podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.);
• zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
• zakupu środków trwałych tj. wydatków powyżej 10 tys. złotych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.);
• amortyzacji;
• leasingu;
• rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
• odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
• kosztów kar i grzywien;
• kosztów procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym);
• nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
• zakupu napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm);
• podatków i opłat z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
• kosztów wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych.

MRPiPS
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email