30 mln zł dla samorządów. Ruszają usługi asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych

30 mln zł dla samorządów. Ruszają usługi asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych
Fot. Adminstrator

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w październiku rozpocznie przyjmowanie wniosków od samorządów na realizację programu adresowanego do osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W założeniu, ma się on przyczynić do zapewnienia wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.
Na realizację programu Ministerstwo Rodziny przeznaczy w tym roku kwotę 30 mln zł, a w przyszłym – 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów oraz koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów.

O środki z Funduszu Solidarnościowego mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. W ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

– Gorąco zachęcamy samorządy do składania wniosków. Wszystkim nam powinno zależeć, zwłaszcza na szczeblu samorządowym, na poprawie jakości życia osób niepełnoprawnych, a już w szczególności na umożliwieniu im jak najbardziej niezależnego życia – podkreśla wiceminister i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Pierwsza edycja programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku.

Trochę szczegółów:

Jak wynika z projektu programu, asystentami będą mogły być osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej a także osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Usługi asystenta są bezpłatne i w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

d) załatwieniu spraw urzędowych;

e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

UWAGA! W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Czas trwania usług asystenta:

a) usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;

b) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Po przekroczeniu tego limitu gmina/powiat może przyznać kolejne godziny usług asystenta w ramach środków własnych.

Sposób realizacji usług asystenta:

a) usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, o których mowa w ust. 4; 

b) asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie powinien ponosić odpłatności z kolei koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email