Ełckie stowarzyszenia aktywizują i integrują

Ełckie stowarzyszenia aktywizują i integrują
Fot. warmia.mazury.pl

Ponad 1,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do dwóch ełckich stowarzyszeń na realizację projektów, których celem jest rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Zarząd województwa rozstrzygnął kolejny konkurs na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk).

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zrealizuje dwa projekty – „My z ulicy Mickiewicza” oraz „Spotkajmy się w Okrąglaku”. Ich wartość to ponad 892 tys. zł, dofinansowanie – ponad 846 tys. zł.

Blisko 407 tys. zł unijnego wsparcia otrzyma projekt „Lokalne perspektywy – MOF Ełk” realizowany przez Stowarzyszenie ALTERNATYWA. Jego całkowity koszt to ponad 428 tys. zł

Projekty są kierowane do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ich głównym celem jest aktywizacja i integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Fot. i źródło: warmia.mazury.pl
Print Friendly, PDF & Email