Informacja dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Informacja dla osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Fot. nadesłane/UM Elbląg

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zachowują ważność w przypadku:

1. Gdy wniosek o wydanie  orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności  został  złożony w terminie od 9 grudnia  2019 r. do 8 marca 2020 r., w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu.  

Przykład: orzeczenie  było  ważne  do 29.02.2020 r.,osoba zainteresowana  złożyła  wniosek o ciągłość  orzeczenia  w dniu 3  lutego 2020 r., w tym  przypadku  orzeczenie zachowuje ważność.

2. Gdy ważność orzeczenia upływa w terminie od dnia wejście w życie w/w ustawy  tj. od dnia 8 marca 2020 r.  orzeczenie zachowuje ważność bez konieczności składania ponownego wniosku.

Przykład: orzeczenie było ważne do 30.03. 2020 r.,w tym  przypadku orzeczenie zachowuje ważność bez konieczności złożenia wniosku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o  Niepełnosprawności  w Elblągu.

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zachowują ważność  do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej  niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych zasadach Karty Parkingowe zachowują ważność bez konieczności składania wniosku do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ważne:
Osoba zainteresowana złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia np. po raz pierwszy lub na zmianę  stanu zdrowia  druki może  pobrać  ze strony internetowej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

Komplet dokumentów:
– wniosek (podpisany przez  wnioskodawcę we wskazanych rubrykach)
– zaświadczenie  lekarskie (ważne 30 dni od daty  wystawienia)
– dokumentacja medyczna potwierdzająca aktualny stan zdrowia zgodnie z rozpoznaniem  chorób zasadniczych

Komplet dokumentów można złożyć do skrzynki mieszczącej się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9, lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  ul. Zamkowa 16A.

Wniosków nie należy składać za pośrednictwem internetu.

Print Friendly, PDF & Email