Elbląg świadczy opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Elbląg świadczy opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych w Elblągu będą mogły odetchnąć. Elbląski samorząd został zakwalifikowany do uczestnictwa w pilotażowym, rządowym programie „Opieka wytchnieniowa”.

– Jak Państwo wiecie, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami muszą się borykać z wieloma problemami, żyją w stały stresie, obciążeniu psychicznym i fizycznym, rezygnują czasami ze swoich planów, marzeń, pracy zawodowej, przedkładają potrzeby podopiecznych ponad swoje potrzeby – i właśnie dlatego powstał ten program, który ma dać wytchnienie tym ludziom – mówiła Monika Kurpanik, Pełnnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, prezentując program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnienowa” na konferencji prasowej, zwołanej w tej sprawie przez Prezydenta Miasta Elbląga.

Program ma charakter pilotażowy i obowiązuje tylko do końca 2019 roku, a realizować go będą zainteresowane gminy. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mogli z niego skorzystać w sytuacji, gdy sami będą potrzebowali udać się do lekarza, do urzędu, na większe zakupy, opuścić dom w wyniku jakichś zdarzeń losowych, czy po prostu odpocząć.

Formy opieki wytchnieniowej

Zgodnie z tytułem program zawiera usługi dla członków rodzin, opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. Jak informuje ministerstwo na stronie internetowej, obejmują one trzy moduły:
• w Module pierwszym świadczenie opieki wytchnieniowej (w formie pobytu dziennego) skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej
• Moduł drugi to rozszerzenie usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu; w mieszkaniach chronionych
• z kolei Moduł trzeci zakłada zapewnieniem opiekunom możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Do wykorzystania w trzech Modułach opiekunowie będą mieli 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa w module pierwszym i trzecim.

Po przekroczeniu limitu opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli korzystać ze wsparcia – za kolejne 240 godzin opieki  i 14 dni opieki wytchnieniowej zapłacą połowę kosztów jej realizacji. Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną.

Program będzie finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa w Elblągu

W Elblągu na pobyt całodobowy podopieczni będą kierowani do siedziby stowarzyszenia Lazarus przy ul. Skrzydlatej, które ma odpowiednią bazę lokalową i świadczy już dziś taką usługę swoim beneficjentom lub do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Podgórnej 1, który również dysponuje odpowiednim zapleczem.

W ramach modułu I usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania podopiecznego przez stowarzyszenie Lazarus lub w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8. Gdy pobyt dzienny będzie dłuższy niż 4 godziny w ciągu dnia, zapewniony też będzie posiłek.

Poradnictwem specjalistycznym zajmie się Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi”, które oferuje usługi następujących specjalistów: psychologa, terapeuty zajęciowego, pedagoga specjalnego, olinofregopedagoga, dietetyka, rehabilitanta oraz pielęgniarki.

Wszystkie usługi oferowane w programie będą świadczone nieodpłatnie.

W województwie warmińsko-mazurskim łącznie z Elblągiem dotację otrzymało 12 gmin, ale tylko Elbląg będzie realizował program w pełnym zakresie. Prezydent otrzymał na to zadanie około 77 tys. zł i musi dołożyć około 23 tys. zł wkładu własnego. W sumie będzie to około 100 tys.

Procedura ubiegania się o usługi w jednym z trzech modułów jest następująca: opiekun lub członek rodziny, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad:
• dzieckiem z niepełnosprawnością posiadającym orzeczenie i mającym łączne wskazania do stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy drugiej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• dorosłą osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności
musi złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9 (tel. 55 625 61 00), następnie pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy i na końcu MOPS wyda odpowiednią decyzję administracyjna lub skierowanie.

Fot. UM Elbląg

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.