Granty na zatrudnienie asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Granty na zatrudnienie asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Fot. Sławomir Kowalski

Trwa nabór wniosków grantowych dla organów prowadzących szkoły i przedszkola na sfinansowanie kosztów zatrudniania asystentów i asystentek uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , w tym z niepełnosprawnościami. Maksymalna kwota grantu to ponad 292 tys. zł.

Zaplanowano, że granty w ramach projektu „Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż” przyznawane będą w dwóch naborach. Pierwszy nabór trwa do 10 września. Rozpoczęcie drugiego planowane jest na listopad br. Dla każdego z województw kwota przeznaczona na granty wynosi 1 168 897 zł.

W pierwszym naborze planuje się rozdysponować 75% środków, a w kolejnym pozostałe 25%. Jeżeli jednak w pierwszym naborze w danym województwie zostaną rekomendowane do dofinansowania wnioski grantowe o łącznej wartości przekraczającej 100% dedykowanych dla danego województwa środków, Grantodawca nie przeprowadzi drugiego naboru. 

Dla kogo grant?

Do konkursu grantowego mogą przystąpić Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi:
a. przedszkola posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem przedszkoli specjalnych,
b. szkoły podstawowe posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych,
c. szkoły branżowe I stopnia posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych,
d. licea posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych,
e. technika posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych.

Na co może być wykorzystany grant?

Wnioskodawca ustala wysokość grantu, o który aplikuje w zależności od liczby ASPE, którzy mają być zatrudnieni w szkole/szkołach prowadzonych przez Wnioskodawcę i biorących udział w przedsięwzięciu grantowym, a maksymalna kwota grantu dla jednego Grantobiorcy nie może być wyższa niż iloczyn kwoty 29 222,44 zł i ilości zatrudnianych przez niego ASPE. Grantobiorca może otrzymać tylko jeden grant w ramach projektu.

Grant jest przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika przez okres 10 miesięcy jego/ich zatrudnienia w szkole. Przy czym w jednej szkole możliwe jest zatrudnienie maksymalnie dwóch ASPE, a jeden Grantobiorca może obejmować wsparciem w ramach przedsięwzięcia grantowego maksymalnie 5 szkół.

Generator wniosków dostępny jest TUTAJ

Więcej informacji znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email