Chcesz głosować przez pełnomocnika? Masz czas do jutra

Chcesz głosować przez pełnomocnika? Masz czas do jutra

Druga tura wyborów prezydenckich już 12 lipca. Tymczasem do jutra (3 lipca) osoby, które chciałyby głosować przez pełnomocnika muszą złożyć stosowne pismo o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Warto jednak pamiętać, że jeżeli taki akt został już wystawiony na pierwszą turę wyborów, to jest on również ważny podczas tury drugiej.

Stąd też, osoby, które już posiadają taki akt pełnomocnictwa, i one nie muszą występować o nowy. Warto jednak pamiętać, że głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Może się jednak zdarzyć, że z różnych względów zechcemy cofnąć komuś pełnomocnictwo na drugą turę wyborów. Wówczas powinniśmy złożyć do obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 7:00 do 21:00, stosowne oświadczenie o cofnięciu takiego pełnomocnictwa. Zostanie ono wówczas uchylone, pod warunkiem, że pełnomocnik nie oddał jeszcze głosu.

Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,

• wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mężowie zaufania;

• osoby kandydujące w wyborach.

Do 3 lipca można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

Jak wynika z danych PKW, w pierwszej turze wyborów, z możliwości głosowania przez pełnomocnika skorzystało 16 854 osoby.