UE buduje Europejski Zielony Ład

UE buduje Europejski Zielony Ład
Fot. pixabay.com

Unia Europejska nie patrzy bezczynnie na skutki zmian klimatycznych, stanowiących ogromne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Przyjęty został program Europejski Zielony Ład, który ma łagodzić rosnące problemy.

W zachodzące zmiany klimatu nikt już nie może wątpić. Moje wnuki, żeby pozjeżdżać na sankach będą pewnie musiały wyjeżdżać w góry, coraz częściej huragany zrywają dachy z domów, coraz bardziej brakuje wody w glebie, a w niektórych częściach Polski także w kranach.

Z Polski nie widać pustynniejących obszarów Afryki czy Azji ani coraz większych gór lodowych z topniejących lądolodów. Nie zdajemy też sobie sprawy z ubożenia świata zwierzęcego, za to widać coraz częściej zwierzęta, zwłaszcza te najmniejsze, które przywędrowały do nas z południa nigdy tu wcześniej niewidziane. To wszystko i znacznie więcej właśnie się dzieje.

Unia Europejska postawiła sobie za cel łagodzenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i degradacji środowiska przyrodniczego. Ma temu służyć strategia na rzecz wzrostu gospodarczego, mająca przekształcić UE w „sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, z myślą o poprawie jakości życia aktualnych i przyszłych pokoleń, którego gospodarka będzie nowoczesna, zasobooszczędna i konkurencyjna i w którym w 2050 r. nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych, a wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów.

W komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu potwierdzono, że ambicją Komisji jest to, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4.03 2020).

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających przejście na tzw. czystą gospodarkę racjonalnie wykorzystującą zasoby i niewytwarzającą odpadów (o obiegu zamkniętym), przeciwdziałającą utracie różnorodności biologicznej, a także zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe. Wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Europejski Zielony Ład obejmuje działania w następujących dziedzinach:

 1. Różnorodność biologiczna – ochrona ekosystemu;
 2. Od pola do stołu – sposoby na bardziej zrównoważony łańcuch żywnościowy;
 3. Rolnictwo zrównoważone – zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w UE dzięki wspólnej polityce rolnej;
 4. Czysta energia;
 5. Zrównoważony przemysł – sposoby na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne;
 6. Budowa i renowacja – sektor budowlany musi stać się bardziej ekologiczny;
 7. Zrównoważona mobilność – promowanie bardziej zrównoważonych środków transportu;
 8. Eliminowanie zanieczyszczeń – działania mające na celu szybkie i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeń;
 9. Działania w dziedzinie klimatu – osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r..

Opracowany został harmonogram wdrażania tych działań, który jest realizowany od marca 2020 r. W ramach tego harmonogramu w 2020 roku przedłożono już najważniejsze dokumenty strategiczne w poszczególnych dziedzinach, m.in.:

 • w marcu przyjęto europejską strategię przemysłową – planu na rzecz gospodarki gotowej na przyszłość;
 • w maju zaprezentowano strategię „od pola do pola”, przewidującą stworzenie bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych oraz unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030 w celu ochrony wrażliwych zasobów naturalnych na naszej planecie;
 • w lipcu przyjęto strategię UE na rzecz integracji systemów energetycznych w celu stworzenia w pełni bezemisyjnego, bardziej wydajnego i wzajemnie połączonego sektora energetycznego.

Jednocześnie UE zapewnia wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla tych państw i regionów, które najbardziej odczuwają skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu ma „mechanizm sprawiedliwej transformacji”, w ramach którego najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.

Źródło: ec.europa.eu
Print Friendly, PDF & Email