PFRON: Nowy konkurs "Kultura wrażliwa"

PFRON: Nowy konkurs "Kultura wrażliwa"
Fot. Rafał Sułek/archiwum redakcji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza Konkurs, którego celem jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

Konkurs skierowany jest do samorządowych, państwowych i współprowadzonych instytucji kultury, utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; nieprowadzących działalności gospodarczej organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej a także kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych.

Do Konkursu można zgłaszać projekty z zakresu kultury, obejmujących szeroko rozumianą działalność edukacyjną oraz artystyczną z udziałem osób niepełnosprawnych dotyczące wydarzeń artystycznych z następujących obszarów: 1) spektakl teatralny (w tym: dramatyczny, muzyczny, widowisko uliczne); 2) spektakl taneczny (w tym: baletowy); 3) spektakl eksperymentalny; 4) musical; 5) opera; 6) balet; 7) performance; 8) koncert (w tym: widowiska poetycko-muzyczne); 9) happening.

Jak wynika z regulaminu konkursu, projekty muszą mieć charakter kulturalny, społeczny i edukacyjny, a także tworzyć pola do dyskusji na ważne społecznie tematy, uwzględniające problematykę niepełnosprawności. Jego podstawowym celem powinna być możliwość prezentacji dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie). Szczególnie preferowane są działania włączające o charakterze interaktywnym.

Wysokość grantu, o który może ubiegać się Wnioskodawca nie może być niższa niż 50 tys. zł i wyższa niż 300 tys. zł

Projekt powinien być zrealizowany w terminie 12 miesięcy, jednak nie dłuższym niż do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs. Wydarzenie artystyczne, którego dotyczy projekt powinno być przygotowane od podstaw, na potrzeby Konkursu. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektów dotyczących wydarzeń artystycznych, które były już wcześniej realizowane przez wnioskodawcę.

Wnioski konkursowe składać można od 7 sierpnia 2023 r. do 16 października 2023 r. Wniosek należy przesłać w postaci pliku PDF podpisanego podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy na adres e-mail: kulturawrazliwa@pfron.org.pl . Wniosek do pobrania znajduje się TUTAJ

Więcej informacji dotyczących projektu w tym regulamin konkursu znajduje się na stronie PFRON lub bezpośrednio w Biurze ds. Komunikacji PFRON u pani Agaty Tomasik (tel. 538 189 757; e-mail: Agata.Tomasik@pfron.org.pl).

Print Friendly, PDF & Email