Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu

Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu
Fot. Adminstrator

Towarzystwo przyjaciół Dzieci obchodzi 100.urodziny. Zarząd Okręgu TPD w Elblągu działa od 44 lat. W Ratuszu Staromiejskim odbyła się jubileuszowa konferencja, na której przedstawiona została historia organizacji, jej wkład w dziedzinie ochrony praw dzieci. Osoby zasłużone w działalności na rzecz dzieci we współpracy z TPD otrzymały odznaczenia. Konferencja stała się też okazją do zaprezentowania innowacyjnego spojrzenia na edukację.

W I części uroczystej konferencji, po przedstawieniu historii i aktualnej działalności TPD, przyjęciu gratulacji, kwiatów i okolicznościowych upominków złożonych na ręce ….prezes Zarządu Okręgowego TPD w Elblągu przez szacownych gości, wśród których byli m.in. Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-, Genowefa Kwoczek – Przewodnicząca Rady Powiatu i Małgorzata Adamowicz – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty, wręczone zostały odznaczenia TPD za aktywną i owocną współpracę. Otrzymali je: Sławomir Sadowski, Małgorzata Adamowicz, Witold Wróblewski – Prezydent Elbląga, Andrzej Bondaruk – Wójt Gminy Godkowo, Genowefa Kwoczek i Aneta Górska (Główna księgowa elbląskiego oddziału TPD) . Część oficjalną zakończył występ wokalny zespołu z Młodzieżowego Domu Kultury.

Bogatą historię i dzisiejszą działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przedstawił Leszek Kirzenkowski – członek Zarządu Głównego organizacji.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powstało niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, gdy na ziemiach przeoranych przez I wojnę światową rzesze ludzi, zwłaszcza na terenach wiejskich, znalazły się w ogromnej biedzie, a szczególnie dzieci. Głodne, żebrzące, zagubione, bezdomne, pracujące w nieludzkich warunkach, pozbawione nauki szkolnej lub mające w niej niepowodzenia, opóźnione w rozwoju, sprawiające trudności wychowawcze, wykolejone, chore, którymi trzeba się było zaopiekować. W okresie międzywojennym Towarzystwo działało pod nazwą Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W okresie międzywojennym oddziały RTPD wykonały olbrzymią pracę: tworzyły domy dziecka, środowiskowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, które zapewniały dzieciom troskliwą opieką, dożywianie oraz niezbędną pomoc w nauce. RTPD, zrzeszając pedagogów i nauczycieli opracowało i promowało nowoczesne w ówczesnych warunkach metody nauczania i wychowania, opartego na wartościach moralnych i patriotyzmie. W 1937 roku pod opieką Towarzystwa było 20 tys. dzieci. W czasie II wojny światowej członkowie Towarzystwa legalnie i nielegalnie nadal pomagali dzieciom zagubionym, osieroconym, żyjącym w nędzy. Uczestniczyli w tajnym nauczaniu, ratowaniu dzieci żydowskich i wywożonych z Zamojszczyzny, a nawet prowadzili dla rodziców doradztwo w zakresie zdrowia i wychowywania dzieci. Po wojnie było  w Polsce ponad milion sierot i półsierot, większość dzieci potrzebowała pomocy lekarskiej, 2 400 000 dożywiania, a 360 tys. dzieci wymagało niezwłocznego umieszczenia w placówkach opieki całkowitej. Już pod nazwą TPD Towarzystwo przystąpiło do reaktywowania swojej działalności, ale tu stanęły na przeszkodzie komunistyczne władze, które upaństwowiły prowadzone dotychczas placówki (np. żłobki, przedszkola, prewentoria, domy dziecka). W tych warunkach TPD skoncentrowało się na prowadzeniu szkół, przedszkoli i związanych z nimi domów dziecka. Towarzystwo propagowało świeckie wychowanie młodzieży, co pomogło mu uzyskać wsparcie władz komunistycznych w nowym zakresie działalności. Po transformacji ustrojowej wiele organizacji pozarządowych nie poradziło sobie w nowej sytuacji, jednak TPD przetrwało. Czym zajmuje się towarzystwo obecnie, widać na przykładzie Zarządu Okręgowego TPD w Elblągu, które prowadzi następujące działania: stale funkcjonują Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie, w którym dzieci i rodziny mogą otrzymać bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne oraz pomoc materialną; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. Ponadto w miarę pozyskiwania funduszy Okręg prowadzi punkty przedszkolne w powiecie elbląskim i braniewskim, realizuje programy edukacyjne i rozwojowe szkół na terenach wiejskich w deklarujących współpracę gminach, organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Elbląski Zarząd posiada też 11 kół przyjaciół TPD.

Część druga konferencji , dedykowana nauczycielom i wychowawcom, wypełniona została wykładami na temat nowoczesnej edukacji, która ma przygotować dzieci i młodzież do życia we współczesnym świecie.

Print Friendly, PDF & Email