Jak zwiększyć dostępność przestrzeni i budynków?

Jak zwiększyć dostępność przestrzeni i budynków?
Fot. gdansk.pl

Od poniedziałku, 31 maja do 30 czerwca udostępniony będzie do publicznego wglądu „Poradnik projektowania uniwersalnego – szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”. 14 czerwca o godzinie 17:00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbędzie się oficjalna prezentacja dokumentu.

Przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb i poprawy jakości życia wszystkich jej użytkowników. Tym samym ważne jest projektowanie obiektów i przestrzeni miasta w sposób sprzyjający w poruszaniu się zarówno osobom sprawnym ruchowo, jak i osobom z niepełnosprawnością, starszym, rodzicom z dziećmi w wózkach, kobietom w ciąży, osobom otyłym, niskim lub bardzo wysokim, a także z czasowym ograniczeniem mobilności.

Podstawowe rozwiązania i standardy

W tworzeniu przyjaznych rozwiązań przestrzennych wszystkim użytkownikom przestrzeni ma służyć „Poradnik projektowania uniwersalnego”, który zawiera kompendium wiedzy opracowanej w postaci kart standardów dostępności. Rekomendacje i wytyczne w nim zawarte będą wspierać projektantów i inwestorów w realizacji obowiązku zapewnienia dostępności wynikającego z zapisów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zawiera niezbędne informacje i podstawowe rozwiązania służące zaprojektowaniu i modernizacji budynków oraz przestrzeni publicznych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Założenia dokumentu dostępne są także w wersji wideo z usługą tłumacza migowego.

Szczegółowe standardy będą wskazywać projektantom preferowane rozwiązania techniczne i przestrzenne w zakresie projektowania: ciągów pieszych i ich wyposażenia, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej, pokonywania różnic wysokości w terenie, miejsc postojowych, terenów rekreacyjnych, placów zabaw, tymczasowej organizacji ruchu pieszego, a także budynków w zakresie stref wejścia, komunikacji pionowej i poziomej, pomieszczeń sanitarnych, dodatkowych oraz wyposażenia wnętrz i drogi ewakuacji.

Projektowanie uniwersalne na tle przepisów

23 kwietnia 2019 r. weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia do realizacji rekomendacji i zadań Modelu na rzecz Równego Traktowania. Jednym ze wskazanych w zarządzeniu zadań jest przygotowanie i wdrażanie standardów dostępności dla obiektów i przestrzeni miejskiej.

W pracach nad ich przygotowaniem biorą udział m.in.: Urząd Miejski w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Konserwator Zabytków i Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Koordynatorem prac jest Biuro Rozwoju Gdańska.

Na potrzeby stworzenia lokalnych standardów dostępności Gmina Miasta Gdańska nawiązała współpracę z przedstawicielami Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej, którzy podjęli się przygotowania standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w dostosowaniu do warunków i na podstawie obowiązujących w Gdańsku dokumentów i opracowań.

W zakresie merytorycznym prace nad dokumentem odbywały się przy udziale eksperckiego Zespołu Roboczego powołanego Zarządzeniem 1014/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. Prezydenta Miast Gdańska, z którym przedyskutowano podstawowe założenia opracowania. Ponadto dokument został w kwietniu 2020 roku zaopiniowany przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektonicznej.

Udostępnienie dokumentu
 • 30 dni na zapoznanie się z Poradnikiem projektowania uniwersalnego. Udostępnienie do publicznego wglądu od 31 maja do 30 czerwca.
 • Ogólnodostępne spotkanie on-line z usługą tłumacza migowego języka polskiego: 14 czerwca, godz. 17.00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams pod wskazanym adresem internetowym.
 • Spotkania: z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, radnymi miejskimi i dzielnicowymi, jednostkami miejskimi i przedstawicielami Wydziałów Urzędu Miejskiego.
 • W jakiej formie udostępniono Poradnik projektowania uniwersalnego?
  • Podstawowy tekst.
  • Tekst łatwy do czytania i zrozumienia.
  • Tekst w formie wydruku wypukłego.
 • Gdzie można zapoznać się z Poradnikiem projektowania uniwersalnego?
  • Strony internetowe: Biuro Rozwoju Gdańska, Biuletyn Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
  • Siedziba Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) w godz. od 8.00 do 15.00 – dostępny jest powiększalnik tekstu.
 • Siedziby wybranych organizacji pozarządowych (po uprzednim zgłoszeniu mailowym):
  • Fundacja im. Helen Keller,
  • Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation,
  • Fundacja I see you,
  • ISE Dolne Miasto,
  • PSONI Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
  • SPOA Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym,
  • PZN Polski Związek Niewidomych.
 • Ocena poradnika
  Wnioski i uwagi w formie pisemnej można składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub elektronicznie na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 30 czerwca.
Dostępność budynku oraz asysta przy wejściu

Biuro Rozwoju Gdańska mieści się w budynku przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku, w pobliżu przystanków komunikacji publicznej i Dworca Głównego PKP. Przed gmachem znajduje się parking (płatny w dni powszednie w godzinach 9-17), z jednym oznakowanym miejscem postojowym przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście główne jest zlokalizowane od strony ul. Rajskiej. Po prawej stronie od schodów wejściowych znajduje się podjazd prowadzący na poziom -1, skąd na kolejne piętra można dostać się windą. W windzie są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Pomieszczenia Biura Rozwoju Gdańska są rozmieszczone na poziomie 0, czwartym i piątym piętrze. Sekretariat Biura Rozwoju Gdańska, pokoje zespołów urbanistycznych oraz dwie sale konferencyjne znajdują się na czwartym piętrze, gdzie można dostać się windą. Przeszklone drzwi do pomieszczeń zlokalizowanych na 4 piętrze są otwierane za pomocą domofonu. Dzwonek znajduje się po lewej stronie drzwi.

Wszystkie pomieszczenia Biura Rozwoju Gdańska są dostępne dla osób z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biuro Rozwoju Gdańska zapewnia asystę pracownika przy wejściu do budynku. W celu zapewnienia asysty konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne u wyznaczonych osób:

 • Moniki Lajourdie – tel. (58) 308-44-44,
 • Dariusza Marciniaka – tel. (58) 308-44-45.
Patryk Rosiński / Urząd Miejski w Gdańsku / gdansk.pl
Print Friendly, PDF & Email