Zmiana w świadczeniu pielęgnacyjnym

Zmiana w świadczeniu pielęgnacyjnym
Fot. pixabay.com

Co roku, 1 stycznia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest waloryzowana. Jego wysokość jest uzależniona od wysokości płacy minimalnej.

Od 1 stycznia 2021 r. będzie ono wynosić 1971 zł miesięcznie, a więc podwyżka wynosi 141 zł (obecnie 1830 zł).

Dla przypomnienia:

 1. Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do jego pobierania, gdy z powodu opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej/długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby związanej ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji czy koniecznością stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji zrezygnowały z pracy zarobkowej.
 2. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia są:
  1. matka albo ojciec;
  2. opiekun faktyczny dziecka;
  3. osoba, będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).
 3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również w sytuacji, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż przed ukończeniem przez nią 18. roku życia bądź w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej jednak nie później, niż do kończenia 25. roku życia.
 4. Każdorazowo prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostaje ustalone na czas nieokreślony. Jednak w przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na określony czas, świadczenie przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia.
Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON / pfron.org.pl
Print Friendly, PDF & Email