Warmińsko-mazurskie: Nowe fundusze unijne – konsultacje społeczne

Warmińsko-mazurskie: Nowe fundusze unijne – konsultacje społeczne
Fot. nadesłane

To, jakie inwestycje i projekty otrzymają szansę na dofinansowanie w województwie warmińsko-mazurskim, zależy od programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027”, którego projekt został zatwierdzony przez zarząd województwa. Nasz region w ramach tego programu otrzyma ponad 1,7 mld euro.

Każdy, kto chce mieć wpływ na kształt nowego programu, ma czas do 8 listopada 2021 roku na zgłoszenie swoich uwag i wniosków. Do tego czasu trwają bowiem jego konsultacje społeczne.

Projekt Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027, który zatwierdził zarząd województwa warmińsko-mazurskiego, jest następcą RPO na lata 2014-2020.

– To kluczowy dokument, który decyduje o tym, w jaki sposób zainwestujemy środki unijne w ramach Polityki Spójności. W trzeciej edycji programu regionalnego będziemy mieli do wydania ponad 1,7 mld euro, które otrzymamy na rozwój dzięki obecności w Unii Europejskiej – mówił na konferencji otwierającej konsultacje społeczne marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenia związane z pandemią COVID-19 spotkania konsultacyjne odbywają się w formule online i są dedykowane poszczególnym obszarom strategicznej interwencji określonym w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego „Warmińsko-Mazurskie 2030”.

– Udział partnerów w przygotowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych województwa zawsze jest dla nas priorytetem. Prezentowany projekt programu również powstał przy znaczącym zaangażowaniu członków grupy roboczej i jest efektem ponad półtorarocznej współpracy, dyskusji i licznych spotkań – podkreślił Brzezin. – Liczę na żywą, konstruktywną dyskusję nad kształtem nowego programu regionalnego finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Województwo warmińsko-mazurskie korzysta ze środków unijnych od dwudziestu lat -najpierw były to fundusze przedakcesyjne, a teraz przygotowywany jest już trzeci program w całości zarządzany i wdrażany na poziomie regionalnym. Łącznie region otrzymał dotychczas ze środków europejskich 33,7 mld zł – nie licząc programu na lata 2021-2027, który przyniesie jeszcze ponad 7,5 mld zł.

– Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, jak odmienne od siebie są kolejne perspektywy finansowe i jak – wraz ze zmianą świata wokół nas – zmieniają się priorytety Unii Europejskiej, Polski, a także naszej Małej Ojczyzny – mówi marszałek Brzezin. – Musimy pamiętać że program regionalny jest przede wszystkim narzędziem realizacji polityki Wspólnoty Europejskiej, wyrażonej w strategiach takich jak m.in. Zielony Ład, Agenda Cyfrowa. Tylko te cele, które uznaliśmy za istotne w najbliższych latach, a jednocześnie zbieżne z celami UE, będą realizowane przez nasz program regionalny na lata 2021-2027. To specyfika i wyjątkowe cechy Warmii i Mazur determinują zakres wsparcia funduszami strukturalnymi. Zatem nie porównujmy się do programów innych województw. Planujemy przyszłość dla siebie i przygotowujemy program pod swoje cele rozwojowe – wyjaśnia marszałek.

Za nami kolejna już perspektywa finansowa i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dzięki środkom z programu zrealizowaliśmy wiele istotnych projektów przybliżających nas do realizacji celów rozwojowych województwa.

Perspektywa finansowa 2021-2027 niesie za sobą pewne istotne dla programowania zmiany. Należy do nich m.in. koncentracja tematyczna bardziej niż dotychczas kumulująca dostępne środki na kilku priorytetach UE.

– To głównie konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, działania przyjazne środowisku, zwiększające niskoemisyjność oraz przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu – wylicza Gustaw Marek Brzezin. – Powoduje to, że znacząca pula dostępnych środków została „naznaczona” i musi zostać przeznaczona na ww. cele. Drugą kwestią jest wyraźny wzrost roli instrumentów finansowych i oczekiwanie, że wszelkie przedsięwzięcia generujące dochód lub ograniczające koszty beneficjenta będą wspierane w formie zwrotnej.

Pieniądze na lata 2021-2027

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur będzie ponownie finansowany z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+. Łącznie do dyspozycji mamy 1 mld 731 mln euro.

– To o ponad 502 mln euro więcej niż pierwsza propozycja podziału środków na programy regionalne ujęta w projekcie umowy partnerstwa ze stycznia 2021 roku – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Zwiększenie alokacji jest sukcesem negocjacyjnym zarządu województwa. Dzięki dobrze zdefiniowanym priorytetom i konkretnie oszacowanym potrzebom inwestycyjnym byliśmy w stanie  określić dodatkowy budżet niezbędny do realizacji naszych planów. Na tej podstawie alokacja dla programu regionalnego dla Warmii i Mazur została zwiększona. Drugą dobrą wiadomością jest to, że budżet na lata 2021-2027 jest o ok. 3 mln EUR wyższy niż ten, który mieliśmy do dyspozycji w latach 2014-2020.

Konsultacje do 8 listopada

Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu jest dostępny do pobrania na stronie www.strategia.warmia.mazury.pl 

Wypełnione formularze konsultacyjne (w formacie edytowalnym i .pdf) należy przekazywać:

• drogą elektroniczną na adres: dpr@warmia.mazury.pl,
• drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-562 Olsztyn.

Opinie i uwagi z datą wpływu po 8 listopada 2021 roku, jak również niepodpisane, nie będą rozpatrywane.

Print Friendly, PDF & Email