Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograficzny i społeczny - konferencja

Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograficzny i społeczny - konferencja
Fot. Pixabay

W najbliższy czwartek, 12 maja, w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się konferencja nauka pn. „Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograficzny i społeczny”. Organizatorami konferencji są: Główny Urząd Statystyczny, Rządowa Rada Ludnościowa oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

III Kongres Demograficzny w Polsce organizowany jest z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej w latach 2021/2022. W programie III Kongresu Demograficznego przedstawione zostaną wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku oraz pogłębione analizy zmian, jakie zaszły w stanie i strukturze ludności Polski od 2012 roku.

Zmieniająca się sytuacja demograficzna jest poważnym wyzwaniem dla polityki społecznej i gospodarczej. Rządowa Rada Ludnościowa – wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym, Polskim Towarzystwem Statystycznym oraz z regionalnymi urzędami statystycznymi – w ramach III Kongresu – zamierza zorganizować w środowiskach naukowych, społecznych, gospodarczych, samorządowych konferencje i publiczne debaty o konsekwencjach postępujących zmian w stanie i strukturze ludności Polski. W programie III Kongresu przewidziane są konferencje naukowe, seminaria, otwarte debaty oraz publikacje. Ramowy program III Kongresu obejmuje kluczowe zagadnienia rozwoju demograficznego Polski, regionów, środowisk lokalnych i obszarów funkcjonalnych. Konferencje i debaty obejmują – kształtowane w procesach demograficznych – zagadnienia: powstawania i rozwoju rodziny, ochrony i stanu zdrowia ludności, pracy i zatrudnienia, procesów edukacji, migracji, depopulacji, przestrzennych zmian koncentracji ludności. Program ramowy III Kongresu obejmuje także etyczne i prawne problemy i dylematy zjawisk i procesów demograficznych. Planowane konferencje obejmują wybrane społeczności i grupy ludności.

Konferencje III Kongresu organizowane są we współpracy z instytucjami państwowymi, naukowymi, samorządami, środowiskami akademickimi, organizacjami obywatelskimi. Konferencje odbywać się będą w różnych miejscowościach. „Rozproszona” tematycznie i terytorialnie struktura III Kongresu wynika z przekonania, że upowszechnienie rzetelnej wiedzy, wyników NSP 2021, pogłębionych badań i analiz sytuacji demograficznej Polski, regionów, powiatów i społeczności lokalnych może mieć wpływ na podejmowane decyzje rozwojowe.  Przekazana przez ekspertów wiedza – w ujęciu porównawczym, ogólnym, regionalnym i lokalnym – pozwoli wypracować odpowiednio do stanu, struktury oraz prognoz ludnościowych – trafne narzędzia polityki ludnościowej. Pozwoli połączyć oddziaływanie uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych na kształtowanie sytuacji demograficznej oraz wpływ uwarunkowań demograficznych na procesy społeczne i ekonomiczne.

Doświadczenia I i II Kongresu Demograficznego (I Kongres odbył się w 2002 r., II – w 2011 r.). wskazały duże zainteresowanie środowisk społecznych, gospodarczych oraz samorządów lokalnych sytuacją demograficzną oraz skutkami zmian dla jednostek, rodzin, społeczności lokalnych i całego narodu. III Kongres organizowany jest z nadzieją, że kompleksowe i pragmatyczne przedstawienie zmian w sytuacji demograficznej i jej wpływu na stan i strukturę społeczeństwa i gospodarki służyć będzie podejmowaniu trafnych decyzji. Zachodzące i prognozowane zmiany w stanie i strukturze ludności będą decydować o warunkach rozwoju, naszych małych Ojczyzn i naszej wspólnej dużej Ojczyzny.

Program konferencji pn. Sytuacja osób niepełnosprawnych. Portret demograficzny i społeczny w Gorzowie Wielkopolskim

10:00–10.30
Wystąpienia powitalne

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak
Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut

10:30–11.40
Niepełnosprawność na podstawie zasobów informacyjnych statystyki publicznej

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego
Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
Trwanie życia w zdrowiu w Polsce w latach 2009-2020
dr inż. Katarzyna Góral-Radziszewska, Konsultant w Departamencie Badań Demograficznych GUS
Osoby niepełnosprawne w badaniach statystyki publicznej
Agnieszka Szlubowska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie
Niepełnosprawność w Polsce w 2019 r. na podstawie Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS)
dr Piotr Łysoń, Dyrektor Departamentu Badań Społecznych GUS

11.40-13.30
Wyzwania związane z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność w kontekście koncepcji wsparcia społecznego
dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ, dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
Akademia równych szans – wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych
dr Anna Dobrychłop, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Niepełnosprawność w różnych aspektach, profilaktyka, wyzwania na przyszłość  
dr Joanna Hoffmann-Aulich, Uniwersytet Zielonogórski
Zdrowie psychiczne
dr Jolanta Chmielowiec, Uniwersytet Zielonogórski
Sytuacja osób głuchych w Polsce
dr Katarzyna Kochan, Uniwersytet Zielonogórski
Zabezpieczenie społeczne wobec zmian demograficznych
prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej

 14.00-15.30
Wsparcie instytucjonalne osób z niepełnosprawnościami

Problematyki niepełnosprawności na przykładzie województwa lubuskiego z perspektywy PFRON
Andrzej Gonia, Dyrektor PFRON o/Zielona Góra
Wsparcie instytucjonalne osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze  
Elżbieta Miernik-Krukurka, Kierownik Centrum Usług Opiekuńczych Ośrodka Terapii Zajęciowej „Arkadia”
Pomoc niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy za pośrednictwem PFRON
Piotr Natkański, PFRON o / Zielona Góra
Dostępność instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnością
Małgorzata Michalska, PFRON o / Zielona Góra
Środowisko osób z niepełnosprawnością filarem w inkluzywności przedsiębiorczości
Piotr Natkański, PFRON o / Zielona Góra

15.30–16.00
Dyskusja i zakończenie konferencji

Print Friendly, PDF & Email