„Możemy więcej” czas na ocenę merytoryczną

„Możemy więcej” czas na ocenę merytoryczną
Fot. pixabay.com/PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował na swojej stronie wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie 1/2023 pn. „Możemy więcej”.

Do Funduszu wpłynęło 1010 wniosków i wszystkie zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym.

Przypomnijmy, Wnioskodawcy mogli składać wnioski na realizację działań w sześciu kierunkach pomocy: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie Fundusz zaplanował w 2024 roku 300 000 000,00 złotych.

W komunikacie zamieszczonym na stronie Funduszu, PFRON przypomina, że Zarząd PFRON może podjąć uchwałę o wykluczeniu z konkursu organizacji pozarządowej. Przesłankami do wykluczenia organizacji jak wynika z Rozdziału IV „Zasad wspierania realizacji zadań” są organizacje:

  • w stosunku do której toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe w sprawie zwrotu dofinansowania (dotacji) wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
  • w stosunku do której w okresie ostatnich 3 lat wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną w zakresie zadań/programów finansowanych ze środków PFRON;
  • przeciwko której toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie zadań/programów finansowanych ze środków PFRON;
  • która w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie – wykluczenie obowiązuje do dnia upływu 3 lat, licząc od dnia, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON;
  • w której funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, w szczególności, jeżeli ochrona środków publicznych lub względy społeczne przemawiają za wykluczeniem, lub przestępstwa skarbowe;
  • która w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywała zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczała środki PFRON).

Po podjęciu decyzji przez Zarząd PFRON zamieścimy w kolejnym komunikacie listę Wnioskodawców wykluczonych z konkursu.

Wnioski złożone przez organizacje pozarządowe zostaną teraz poddane ocenie merytorycznej. Komisja konkursowa oceni wnioski w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym opublikowaliśmy komunikat z wynikami oceny formalnej.

Wyniki oceny merytorycznej opublikowane zostaną na stronie internetowej PFRON w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym zakończy się ocena merytoryczna wniosków. W systemie iPFRON+ zamieszczone zostaną karty oceny.

Przypomnijmy, w 2023 roku PFRON dofinansował realizację zadań/projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 727,4 mln złotych.

Print Friendly, PDF & Email