Taniej za usługi opiekuńcze

Taniej za usługi opiekuńcze
Fot. Adminstrator

Osoby starsze i niepełnosprawne, korzystające z usług opiekuńczych, od lipca tego roku, będą płaciły za nie mniej, a w niektórych przypadkach będą częściowo lub całkowicie z opłat zwolnione. Dodatkowo radni miejscy zadecydowali o wydłużeniu terminu opłat za świadczone usługi o 10 dni.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej wprowadzono zmiany do uchwały z czerwca 2004 r., dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Blisko połowa chorych zalega z opłatami
Na dzień dzisiejszy z usług opiekuńczych korzysta ponad 260 osób, z czego średnio miesięcznie ok. 90 osób nie dokonuje systematycznych opłat. Pod koniec zeszłego roku u 113 osób zaległości w opłatach wyniosły łącznie 12,3 tys. zł. Według elbląskiego samorządu, takiego stanu rzeczy należy upatrywać we wzrastających kosztach utrzymania i relatywnie niskich dochodach, szczególnie u osób najstarszych i niepełnosprawnych.

Skorzysta 75% usługobiorców
Wprowadzenie nowych stawek odpłatności umożliwi 75 proc. usługobiorców wnoszenie mniejszych opłat niż dotychczasowe. Decyzje dotyczące częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, będzie podejmował dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

Odpłatność – według kryterium dochodowego opieki społecznej
Kwota, którą przyjęto jako podstawę do ustalania odpłatnośći, to 351 zł na osobę w rodzinie, natomiast w przypadku osoby samotnej – 477 zł netto.

Z opłat za usługi opiekuńcze zwolnione są osoby, których dochody nie przekraczają 110% ”bazy”, a więc w przypadku osoby w rodzinie będzie to 386.10 zł, natomiast u osoby samotnej – 524.70 zł.

Wysokość opłat za konkretną usługę waha się pomiędzy 6,60 zł a 7,00 zł za godzinę.

Np., jeśli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 150% do 170% wyżej wymienionej kwoty podstawowej, osoba mieszkająca z rodziną zapłaci wówczas jedynie 10% stawki za godzinę, a osoba samotna 8%.

Sto lat, sto lat!
Osoby, które ukończyły sto lat życia mają prawo do skorzystania usług bezpłatnie po 4 godziny w tygodniu.

Zwolenie z opłat w przypadkach szczególnych
W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli miesięczna kwota opłat za usługi opiekuńcze, stanowiłaby nadmierne obciążenie lub niweczyłaby skutki udzielonej pomocy, można całkowicie lub częściowo zwolnić osobę zobowiązaną z ponoszenia opłat, w szczególności z powodu:

stanu zdrowia osoby lub członka rodziny, wysokich wydatków na leki, wysokich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, dużej ilości usług spowodowanych przewlekłą chorobą,  ponoszenia kosztów usług dla dwojga osób, innych wysokich, uzasadnionych wydatków, uniemożliwiających korzystanie z należnych usług.

  TM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1509

Print Friendly, PDF & Email