Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń

Przypominamy, że do 13 stycznia m.in. fundacje i stowarzyszenia powinny przygotować ocenę ryzyka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Znowelizowane przepisy ustawy, które weszły w życie 13 lipca 2018 r., nakładają na szereg podmiotów, określonych jako „instytucje obowiązane”, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. Ponadto wprowadzono obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

– fundacje ustanowione na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy,

– stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza informacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy,
– zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 wskazanej wyżej ustawy instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) – taką grą jest przykładowo charytatywna gra fantowa, popularna wśród organizacji pozarządowych.

Jednocześnie art. 27 ustawy zobowiązuje instytucje, w tym fundacje i stowarzyszenia, do identyfikowania i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Sporządzona ocena ryzyka powinna podlegać bieżącej aktualizacji, nie rzadziej niż co dwa lata. Pierwszą ocenę ryzyka należy sporządzić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 13 stycznia 2019 r.(art. 193 ustawy).

Z zapisów tej ustawy wynika także, że instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy obowiązków podlegają karom administracyjnym.

UM Grudziądz