Grudziądz: Karta Dużej Rodziny na nowych zasadach

Grudziądz: Karta Dużej Rodziny na nowych zasadach

Rodzice, którzy mieli na utrzymaniu przynajmniej 3 dzieci mogą złożyć wniosek o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.

Do dokumentów należy załączyć w przypadku:

– rodzica – oświadczenie, że miał na utrzymaniu wymienione dzieci oraz że nie był w stosunku do nich pozbawiony ani ograniczony we władzy rodzicielskiej, poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej,

– dziecka, które przebywało w pieczy zastępczej – kserokopię (oryginał do wglądu) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

– cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej – kserokopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy.

Wniosek o przyznanie Karty dla mieszkańców Grudziądza należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów lub w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1. Z kolei wniosek o przyznanie Karty dla mieszkańców Gminy Grudziądz należy dostarczyć do Urzędu Gminy przy ul. Wybickiego 38.

Warto dodać, że Karta przysługuje dzieciom tylko i wyłącznie, gdy przynajmniej troje spełnia warunki określone w uchwale Rady Miejskiej.

Szczegółowe informacje o Grudziądzkiej Karcie Dużej Rodziny, w tym lista partnerów oraz katalog ulg i zniżek, dostępne są TUTAJ. Z kolei na temat ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny TUTAJ.