ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie
Fot. Kelly Sikkema on Unsplash

Wypłata zasiłków chorobowych na ponad 252 tys. zł zakwestionowana na skutek kontroli zwolnień lekarskich w województwie warmińsko-mazurskim.

W pierwszym kwartale br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadził kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich wobec 915 osób (z terenu ZUS w Elblągu 338 a z terenu ZUS w Olsztynie 577). W konsekwencji 115 osób zostało pozbawionych prawa do zasiłku na łączną kwotę ponad 137 tys. zł.

Ponadto przeprowadzone zostały kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Na ich skutek 256 osób zostało uznanych za zdolnych do pracy (z terenu oddziału ZUS w Elblągu 106, natomiast z terenu oddziału ZUS w Olsztynie 150) i wobec nich wstrzymano zasiłki chorobowe na łączną kwotę 115,7 tys. złotych. Tym osobom prawo do zasiłku zostało odebrane łącznie na 1737 dni.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują w trakcie badania czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. Jeżeli uznają, że stan zdrowia pacjenta poprawił się, wówczas skracają okres obowiązywania zwolnienia. Drugim rodzajem kontroli jest kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego – ma do niego zarówno ZUS jak i płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Polega ona na kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem. Oznacza, że sprawdzane jest czy chory, przebywający na zwolnieniu, wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem, czy też nie pracuje zawodowo i nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.

DANE OGÓLNOPOLSKIE:

W I kwartale 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 173,8 tys. kontrole osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy ( wzrost o 26,2 % w stosunku do IV kw.2018 r). W konsekwencji wydanych zostało 10,0 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2019 r. osiągnęła 9 247,0 tys. zł.

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym w/w ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2019 r. obniżono wypłaty o 44 103,0 tys. zł., a dotyczyło to 47,1 tys. osób.

Łącznie kwota cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2019 r. wyniosła 53 534,6 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email