ZUS daje oddech płatnikom – sprawdź jak skorzystać z odroczenia terminu płatności składek

ZUS daje oddech płatnikom – sprawdź jak skorzystać z odroczenia terminu płatności składek
Fot. Mikhail Nilov / Pexels

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się zapewnić przedsiębiorcom wsparcie poprzez elastyczne rozwiązania. Jednym z nich jest odroczenie terminu płatności składek. Pozwala ono obniżyć bieżące obciążenia i utrzymać płynność finansową na przyszłość.

O ten rodzaj ulgi mogą ubiegać się przedsiębiorący, którzy mają chwilowe problemy płatnicze, które uniemożliwiaj zdobycie środków na terminowe opłacenie składek. Odroczenie terminu płatności pozwala na dalsze funkcjonowanie na rynku bez obawy, że wystąpią nieodwracalne skutki takie jak przymusowa egzekucji. Polega ono na możliwości zapłacenia składek później, w innym ustalonym z ZUS terminie.

Takiej uldze w spłacie podlegają składki w pełnej kwocie i  na wszystkie fundusze. Co ważne, odroczenie może dotyczyć tylko tych składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Dlatego wniosek trzeba złożyć najpóźniej w dniu płatności składki.

Warunki spłaty są zawsze określane w umowie indywidualnie i uzależnione od możliwości finansowanych przedsiębiorcy. Od odroczonych składek nie nalicza się odsetek. W zamian pobierana jest opłata prolongacyjna  w wysokości 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Taka ulga może stanowić pomoc publiczną.

Odroczenie terminu płatności składek udzielane jest tylko na wniosek. Trzeba w nim wskazać okres, za który składki mają być odroczone i ich kwotę, proponowany termin zapłaty, swoje możliwości płatnicze, a także rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej. Zakres dokumentów jakie trzeba dołączyć ustala się indywidualnie, a jest on zależny od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania.

Wnioski można składać: elektronicznie, pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie – za pośrednictwem Centrum Kontaktu Klientów (aby złożyć wniosek w tej formie trzeba mieć profil na platformie PUE).

Nie należy się obawiać formalności. W placówkach ZUS pracują specjalni doradcy, którzy na podstawie informacji przedstawionych przez klienta, sugerują najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji i możliwości finansowych.

Regionalny Rzecznik Prasowy
województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński
Print Friendly, PDF & Email