Ulica a nie obwodnica! Miasto broni planowanej przebudowy ulicy Wschodniej

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat planowanej przebudowy ulicy Wschodniej, które wynikać mogą z niewiedzy osób sprzeciwiających się tej jakże ważnej inwestycji Urząd Miasta postanowił odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się zarzuty pod tym adresem.

Przypomnijmy, na realizację I etapu odbudowy ul. Wschodniej elbląski samorząd otrzymał ponad 7,2 mln złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie dotyczy budowy drogi powiatowej długości około 910 metrów ul. Wschodniej, która w docelowym układzie stanowić będzie połączenie ulicy Łęczyckiej, ul. Sybiraków do ulicy Królewieckiej. Całkowita wartość I etapu to 11 100 000,00 zł, z czego 65%, czyli 7 215 000,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania pozyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania planuje się wykonanie następujących elementów drogi: jedną jezdnię szerokości 7,0m o dwóch pasach ruchu szer. po 3,5m, zatoki autobusowe, obustronne chodniki, jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową, zjazdy w celu skomunikowania drogi powiatowej z istniejącą drogą wewnętrzną i istniejącą zabudową oraz zabezpieczającymi dojazd do planowanej rozbudowy cmentarza miejskiego, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne na całej długości. Na połączeniu z drogą wojewódzką nr 509 (ul. Łęczycka) planowane jest nowe skrzyżowanie w formie ronda.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 – 2023.

Po opublikowaniu tej informacji w mediach, w Elblągu zawrzało. Powstała nawet grupa, która zbiera podpisy pod petycją do władz miasta nawołującą do zmian decyzji.

Do sprawy postanowili również odnieść się władze miasta, które w przesłanym do mediów komunikacie przekonują, że w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji na ten temat, które zdaniem urzędników wynikać mogą z niewiedzy osób sprzeciwiających się tej jakże ważnej inwestycji. Stąd też władze postanowiły jasno i stanowczo wyjaśnić iż:

•             Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej ulicy Wschodniej. Będzie to jednojezdniowa droga lokalna, a nie obwodnica. 

•             Ulica Wschodnia wpisana jest od wielu lat w dokumenty planistyczne. Przebieg jej jest zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Elbląg.

•             Planowana ulica Wschodnia przebiega poza granicami Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Nie wchodzi w teren Góry Chrobrego, czy Bażantarni, którą chronimy i traktujemy jak Zielone Płuca Elbląga – nie zamierzamy tego niszczyć. Ulica ta będzie miała taki sam charakter, jak dotychczasowe drogi dojazdowe, wiodące przez te tereny np. droga do Muszli Koncertowej, czy Góry Chrobrego.

•             Przebieg ulicy Wschodniej analizowany był już kilka lat temu – zarówno pod kątem technicznym, ekonomicznymi jak i środowiskowym.

•             Pierwotnie trasa Obwodnicy Wschodniej, która  nie ma nic wspólnego z obecną inwestycją, przygotowana przez Miejskie Biuro Urbanistyczne pod kierownictwem Pana Jacka Bocheńskiego  przebiegała przez teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub w drugim wariancie przez polanę z wiatami. Żaden z nich nie zyskał akceptacji i nie będzie realizowany z uwagi na koszty i zbyt dużą ingerencję w przyrodę. Aktualny planowany przebieg ulicy oddalony został zarówno od polany z wiatami, jak i od Góry Chrobrego, aby zachować dotychczasową formę użytkowania tych terenów.

•             Przy wjeździe od ulicy Sybiraków, w Etapie II, planowane jest zorganizowanie zielonego parkingu dla samochodów – lokalizacja oddalona w stosunku do obecnych miejsc parkingowych, z których licznie korzystają użytkownicy Bażantarni zastawiając obszar bezpośrednio przy Muszli Koncertowej i przy Polanie – zostanie on uwolniony od samochodów i wykorzystany na małą architekturę i obsługę wydarzeń w zmodernizowanej Muszli Koncertowej.

•             Aktualny przebieg ulicy Wschodniej chroni starodrzew, w tym piękne dęby.

•             Na inwestycję przeprowadzone były postępowania, zakończone wydaniem decyzji środowiskowych. Na etapie postępowań nie wpłynęły żadne uwagi społeczeństwa.

•             Planowana ulica Wschodnia nie tylko korzystnie wpłynie na układ komunikacyjny i udrożnienie ulicy Bema. Jest również niezbędnym elementem obsługi planowanej rozbudowy cmentarza Komunalnego, a jej poszerzenie stanowi strefę ochronną od cmentarza, wymaganą przepisami prawa.

Fot. materiały nadesłane
Print Friendly, PDF & Email