Skorzystaj z pomocy w drobnych pracach remontowych

Skorzystaj z pomocy w drobnych pracach remontowych
Fot. Pixabay

Seniorzy potrzebujący pomocy w drobnych pracach remontowych mogą skorzystać z usługi społecznej pn. „Usługi remontowo-porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych”, ujętej w Elbląskim Programie Usług Społecznych na lata 2021 – 2026.

Kto może skorzystać z usługi?

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia (będące osobami samotnymi lub prowadzącymi gospodarstwo domowe wspólnie z drugą osobą, która również ukończyła 75 rok życia)
 • osoby posiadające  znaczny stopień niepełnosprawności
 • osoby niesamodzielne

Mieszkaniec Elbląga zainteresowany usługą powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:  55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Jakie usługi mogą być wykonane:

 • naprawa i malowanie ścian/sufitu
 • przygotowanie i malowanie okien drewnianych
 • przygotowanie i malowanie drzwi drewnianych
 • przygotowanie i malowanie podłóg drewnianych,
 • mycie okna, mycie drzwi balkonowych,
 • inne prace remontowo-porządkowe zaakceptowane przez Zleceniobiorcę.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi
1. Usługa społeczna pn. „Usługi remontowo-porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych” finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2.    Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
3.    Osoba wykonująca usługę ma obowiązek pozostawienia po sobie porządku.
4.    Przed rozpoczęciem realizacji usługi Zleceniobiorca dokonuje oględzin miejsca realizacji usługi i ustala listę farb, materiałów tynkarskich,  niezbędnych do wykonania usługi.
5.    Farby niezbędne do wykonania usługi oraz zabezpieczenie miejsca świadczenia usługi folią malarską pozostają po stronie Odbiorcy usługi.
6.    Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
7.    Usługa będzie świadczona przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
8.    Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na Karcie Udzielonego Wsparcia.
9.    Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
10.    Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacji z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

Szczegółowe kwestie opisane są w Regulaminie usługi społecznej pn. Usługi remontowo-porządkowe: pomoc w drobnych pracach remontowych” ujętej w Elbląskim Programie Usług Społecznych na lata 2021 – 2026 na stronie internetowej ECUS w kafelku „Usługi społeczne”.

UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email