Płock: dotacje dla działkowców

Płock: dotacje dla działkowców
Fot. Roman Biernacki/pexels.com

Po raz szósty płocki samorząd rozdysponuje 200 tysięcy złotych na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych z terenu miasta. Działkowcy mogą je przeznaczyć na budowę lub modernizację infrastruktury służącej całej społeczności, m.in. placów zabaw, świetlic, alejek, wodociągów. Nabór wniosków trwa od 8 do 19 maja.

– Ogródki działkowe są zielonymi oazami w miejskiej przestrzeni. Są miejscem rekreacji i wypoczynku dla wielu mieszkańców. Chcemy, aby były ładne, bezpieczne i przyjazne użytkownikom, dlatego wspieramy rozwój przestrzeni wspólnych ROD, których mamy w Płocku aż dwadzieścia jeden – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Działki zajmują ponad 246 ha w mieście.

Od 2018 r., kiedy uruchomiliśmy program wsparcia ROD, do 2022 roku z budżetu miasta przeznaczyliśmy blisko 797,5 tys. zł. Pomogły wykonać przyłącze wody pitnej czy drenaż terenu, wymienić instalacje energetyczne i oświetlenie, ogrodzenia i furtki, wyremontować budynki administracyjno-biurowe i świetlice. Łącznie zrealizowane zostały 32 zadania służące poprawie komfortu użytkowania części wspólnych ogrodów.

Zasady przyznawania dotacji

O środki mogą ubiegać się ROD zlokalizowane na terenie Płocka, które w ubiegłym roku nie otrzymały takiego dofinansowania (można je otrzymać raz na dwa lata). Wniosek o dotację może złożyć wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania. Pieniądze są przeznaczone na rozwój wspólnych przestrzeni, a nie dla indywidualnych działkowców.

Wysokość dotacji to maksymalnie 30 tys. zł., ale nie więcej niż 80% poniesionych kosztów na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się ROD.

Nabór wniosków trwa od 8 do 19 maja.

Należy je złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać do Urzędu Miasta Płocka pocztą. Wzór wniosku oraz wykaz niezbędnych załączników określony został w Uchwale nr 225/XIV/2019 – TUTAJ oraz Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 4218/2023 dostępnym TUTAJ

Prawidłowo złożony wiosek musi zawierać:

 • nazwę wnioskodawcy, jego adres, numer NIP,
 • dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
 • opis planowanego zadania, harmonogram jego realizacji i miejsce,
 • wskazanie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
 • uzasadnienie celowości jej przyznania,
 • kalkulację kosztów realizacji zadania oraz wyszczególnienie źródeł ich finansowania,
 • podpisy upoważnionych osób.

Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty:

 • wypis z Rejestru Ogrodów Działkowych (dla funkcjonujących w PZD) lub statut wnioskodawcy (dla pozostałych),
 • dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością,
 • uchwałę zarządu ROD w sprawie powołania składu zarządu ROD,
 • oświadczenie, że ogród działkowy nie działa w celu osiągnięcia zysku,
 • pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych, jeśli prowadzone prace wymagają takiego,
 • projekt (jeśli jest wymagany),
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego ROD ubiegającego się o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje o zasadach przyznawania dotacji dla ROD można uzyskać pod numerem telefonu 24 367 16 20 w wydziale spraw komunalnych – referacie eksploatacji infrastruktury komunalnej.

UM Płock
Print Friendly, PDF & Email