Olsztyn: Wypełnij ankietę ws. Centrum Usług Społecznych

Olsztyn: Wypełnij ankietę ws. Centrum Usług Społecznych
Fot. pixabay.com

Trwają przygotowania do utworzenia na terenie Olsztyna centrum usług społecznych lub przekształcenia w CUS funkcjonującego obecnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To wynika z zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Olsztyna do roku 2030.

Podstawą do utworzenia lub przekształcenia i funkcjonowania CUS-u jest diagnoza potrzeb oraz potencjału społeczności lokalnej. W związku z tym zachęca się do udziału w diagnozowaniu potrzeb mieszkańców Olsztyna pod kątem oferowanych w przyszłości usług.

Poniżej są linki do anonimowych ankiet skierowanych do młodzieży szkolnej (uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej i wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz dorosłych mieszkańców Olsztyna. Państwa opinie mogą w przyszłości przełożyć się na realne działania.

– Informacje uzyskane w ankietach posłużą do opracowania programu realizacji usług społecznych, a docelowo utworzenia centrum usług społecznych – mówi dyrektor olsztyńskiego MOPS-u, Elżbieta Skaskiewicz. – Idea powstania CUS-ów opiera się na szerokim dostępie do usług społecznych, a nie na ograniczaniu ich do osób korzystających z pomocy społecznej. Usługi będą skierowane nie tylko do osób ubogich, wykluczonych, lecz do wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą chcieli z nich skorzystać odpłatnie, z częściową opłatą lub bezpłatnie.

Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:

1) polityki prorodzinnej,
2) wspierania rodziny,
3) systemu pieczy zastępczej,
4) pomocy społecznej,
5) promocji i ochrony zdrowia,
6) wspierania osób niepełnosprawnych,
7) edukacji publicznej,
8) przeciwdziałania bezrobociu,
9) kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki,
11) pobudzania aktywności obywatelskiej,
12) mieszkalnictwa,
13) ochrony środowiska,
14) reintegracji zawodowej i społecznej,
podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców (art.2, ust.1, Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych). Katalog usług nie jest zamknięty.

Wiarygodna diagnoza potrzeb jest podstawą trafnego określenia działań, które będą na te potrzeby odpowiadały. Ankieta jest anonimowa, a Państwa odpowiedzi i propozycje pomogą dostosować ofertę planowanych w mieście usług społecznych do rzeczywistych potrzeb Olsztynian.

Print Friendly, PDF & Email