Większa ochrona rodzin przed przemocą. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Większa ochrona rodzin przed przemocą. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
Fot. cottonbro studio/Pexels

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyfrową, ale nie tylko. – To szereg zmian służących większej ochronie rodziny – mówi Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

– Pierwsza ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie weszła w życie w 2005 r. W 2020 r. wprowadziliśmy przepisy, dzięki którym możliwa jest natychmiastowa izolacja sprawców przemocy od osób tej przemocy doznających – wskazuje Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.
Jak podkreśla, wciąż istnieje jednak potrzeba  dostosowania obowiązujących regulacji do zmieniających się uwarunkowań oraz wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zniwelowania skali tego zjawiska.

Lepsza ochrona rodzin przed przemocą

– Projekt przyjęty przez Radę Ministrów zakłada przede wszystkim rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną. Nowym rodzajem przemocy będzie także opis zachowań, które mogą wzbudzić poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, a podejmowane są online – mówi wiceminister Anna Schmidt.

Co jeszcze się zmieni?
  • Projekt rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej.
  • Ustanowiony zostanie standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
  • Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
  • Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email