Rehabilitacja w ZAZ-ach - pod lupą

Rehabilitacja w ZAZ-ach - pod lupą
Fot. Adminstrator

6 i 7 października br. w Giżycku odbyło się szkolenie na temat działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w świetle obowiązujących przepisów. W szkoleniu uczestniczyły reprezentacje ZAZ-ów z Elbląga, Kamienicy Elbląskiej, Olsztyna i Giżycka, oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Warszawy.

  Tematyka szkolenia obejmowała trzy bloki zagadnień.
  Pierwszy z nich dotyczył zakresu rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych zatrudnianych w zakładach aktywności zawodowej. Poprowadziła go dr Joanna Białkowska, ordynator oddziału rehabilitacyjnego szpitala MSWiA w Olsztynie. Koncentrował się na pożądanej dla tego celu dokumentacji medycznej, zakresie badań lekarskich, celach rehabilitacji i jej metodach, wskazaniach i przeciwwskazaniach, oraz potrzebach organizacyjnych i wyposażeniu niezbędnym do jej prawidłowego przebiegu.
Dużo uwagi poświęcono także profilaktyce zdrowotnej związanej z właściwą dietą i prawidłową postawą ciała podczas pracy i wypoczynku.
   Drugi blok zagadnień poświęcony był projektowaniu indywidualnych programów rehabilitacji, etapom pracy nad nimi oraz ich ocenie. Prowadziła go Gizela Zawadzka, kierownik Poradni Terapii Uzależnień w Giżycku. Odbywał się w formie wykładów i warsztatów, które stały się polem wymiany doświadczeń pracowników i kierowników ZAZ-ów z całego województwa i płaszczyzną ścierania się rozmaitych koncepcji w tej materii.
   Część szkoleniową zakończył trzeci prelegent, Bogdan Królikowski, kierownik sekcji Wydziału Realizacji Programów PFRON w Warszawie. Omawiał on koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ-ów, finansowane ze środków PFRON, różnicował ich kategorie, określał zasady ich kwalifikowania, dokumentowania i rozliczania. Odpowiadał również na dużą liczbę pytań kierowników i księgowych, zrodzonych z wątpliwości interpretacyjnych nieprecyzyjnych przepisów prawnych. Odpowiedzi na pytania udzielali także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.
Oprócz zajęć wykładowych i warsztatowych bardzo ciekawie wypadła prezentacja giżyckiego ZAZ-u, przygotowana przez jej dyrektora, Wojciecha Chodakowskiego. Uczestnicy szkolenia zwiedzili pracownię stolarską, metaloplastyczną, krawiecką i wikliniarską, pralnię i magiel, pomieszczenia rehabilitacyjne, socjalne i administracyjne zakładu.
Krótkiej prezentacji swojej działalności w zakładzie dokonali również pracujący tam rehabilitant, psycholog i instruktor zawodu jednej z pracowni. Pokazano jeszcze dwie prezentacje multimedialne, z których jedna była relacją z uroczystego otwarcia placówki z udziałem lokalnych i regionalnych władz, druga zaś miała charakter promocyjny, przedstawiający ofertę handlową zakładu.  
  Drugiego dnia, wypracowano wspólne wnioski, określono listę kluczowych zagadnień do rozstrzygnięcia w najbliższej przyszłości, wymieniono się doświadczeniami i zapatrywaniami na rozmaite kwestie organizacyjne, finansowe i prawne.  
  Szkolenie podsumowała i zakończyła Hanna Zygnerska, kierownik biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Zwracając się do uczestników postulowała zacieśnienie współpracy między ZAZ-ami województwa, deklarując pomoc w rozstrzyganiu wątpliwości związanych z bieżącym i przyszłym funkcjonowaniem tych   placówek.
  Dodam, że gospodarz spotkania zadbał również o ciało; było wspólne ognisko i   smaczne jedzenie. Uczestnicy szkolenia zwiedzili z przewodnikiem muzeum, mieszczące się w jednym z budynków dawnych koszar Twierdzy Boyen,  mieli także możliwość samodzielnego obejrzenia fortyfikacji i zakupu publikacji traktujących o geografii, historii i kulturze regionu Wielkich Jezior.

  Uznając szkolenie za udane, uczestnicy życzyli sobie częstszych spotkań w tym gronie i rozstali w zgodnym przekonaniu, że wspólnota pomaga zawsze i każdemu.  

  Organizatorami szkolenia były: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku.  Maciej Wajnert Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 630

Print Friendly, PDF & Email