MZ: Zaczynamy pilotaż sieci kardiologicznej na Mazowszu

MZ: Zaczynamy pilotaż sieci kardiologicznej na Mazowszu
Fot. Pixabay

Dzisiaj została powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii. Także dziś minister zdrowia podpisał rozporządzenie uruchamiające pilotaż sieci kardiologicznej na Mazowszu. Pacjent m.in.: z niewydolnością krążenia, nadciśnieniem tętniczym czy zaburzeniami rytmu, gdy zostanie zakwalifikowany do pilotażu będzie mógł liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę począwszy od diagnostyki na leczeniu skończywszy.

Dziś została powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady w formie zdalnej. Przewodniczącym Rady jest prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. Zastępcą przewodniczącego Rady jest Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Jednym z najważniejszych zadań Rady jest przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej. Dziś Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Pilotaż odbędzie się na terenie województwa mazowieckiego. Będzie trwał 25 miesięcy (sama realizacja pilotażu 18 miesięcy).

– Od dziś rozpoczynamy proces jakościowej zmiany w kardiologii. Przy wsparciu wybitnych ekspertów z Krajowej Rady ds. Kardiologii tworzymy dla pacjentów program kompleksowej opieki w zakresie leczenia chorób kardiologicznych. Można rzec, że pacjent będzie prowadzony za rękę przez cały proces leczenia, a efekty będą systematycznie monitorowane – mówi minister zdrowia dr Adam Niedzielski

Pilotaż składa się z 3 etapów:

1) Etap organizacji zakończony podpisaniem umów przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego (nie więcej niż 4 miesiące).

2) Etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 18 miesięcy od zakończenia etapu organizacji.

3) Etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.

Program kierowany jest do 17 tysięcy pacjentów z następującymi schorzeniami:

 • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub;
 • niewydolność serca lub;
 • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia lub;
 • wady serca zastawkowe.

W skład sieci wejdą regionalny ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II, których zadaniem będzie zapewnienie pacjentowi kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym będzie: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Zadaniem regionalnego ośrodka będzie w szczególności koordynacja opieki kardiologicznej nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej. Ośrodek regionalny ma opracować także wytyczne postępowania, w tym w szczególności diagnostyki pacjentów.

Placówki realizujące opiekę kardiologiczną w ramach pilotażu mają zapewnić mu kompleksową opiekę. Pacjenta będzie prowadzić zespół leczenia kardiologicznego. Dzięki współpracy ośrodków na wszystkich poziomach, pacjent – w przypadkach trudnych klinicznie – ma być przekazywany z placówki np. z poziomu I do II, by mógł skorzystać z porad i konsultacji koniecznych do postawienia diagnozy.

Ośrodek regionalny ma prowadzić infolinię kardiologiczną, poprzez którą pacjent będzie miał możliwość umówić się lub zmienić termin badań diagnostycznych i wizyt lekarskich.

Ośrodki Współpracujące z Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym podzielone zostały na dwa poziomy I i II. Zadaniem ośrodków II poziomu będzie diagnostyka i ustalenie planu leczenia pacjentów  objętych programem pilotażowym, wyznaczenie koordynatora leczenia kardiologicznego, zapewnienie pacjentom objętym programem pilotażowym możliwości umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich; gromadzenie danych o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia oraz gromadzenie i analiza danych uzyskanych na podstawie ankiet, sporządzanie i przekazywanie wojewódzkiemu oddziałowi Funduszu sprawozdań ze swojej działalności.

Na poziomie I świadczeń udzielać będą podmioty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach kardiologicznych. Rolą ośrodków I stopnia będzie zapewnienie pacjentom diagnostyki w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia w przypadkach, wynikających z wytycznych regionalnego ośrodka koordynującego, leczenie pacjenta zgodnie z wytycznymi postępowania, opracowanymi przez regionalny ośrodek koordynujący oraz planami leczenia, ustalanymi przez ośrodki współpracujące poziomu II; zapewnienie możliwości umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich.

W składzie Krajowej Rady do spraw Kardiologii zasiadają:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, pracownik naukowy, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
 • prof. dr hab. n. med.  Danuta Czarnecka, Profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Jarosław Cyrynger, Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi,
 • Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Konsultant Krajowy do spraw Hipertensjologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • dr hab. n. med., Paweł Ptaszyński, Zastępca Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • Agata Śmiglewska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia,
 • prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, Konsultant Wojewódzki ds. Kardiologii, Z-ca Dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Narodowy Instytut Kardiologii,
 • prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca,
 • Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Rady należy:

 • monitorowanie realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia;
 • przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
 • występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełniania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia;
 • opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji działań w zakresie:
 • podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia,
 • poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej,
 • monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności;
 • opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie.
MZ
Print Friendly, PDF & Email