Ile można zarobić bez uszczuplenia renty?

Ile można zarobić bez uszczuplenia renty?
Fot. Adminstrator

Wiele osób zwraca się do redakcji oraz do poradników Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych z wątpliwościami, czy można zarabiać pobierając jednocześnie świadczenie rentowe – przyznawaną przez ZUS rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną przyznaną osobom o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Otóż ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 roku ( z późniejszymi zmianami ) daje możliwość pracy wszystkim rencistom.

Warunkiem jest zgoda lekarza na zatrudnienie na określonym stanowisku oraz inspektora pracy, co wiąże się często z przystosowaniem miejsca pracy do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością.

Warto jednak wiedzieć, że zarobki są ograniczone limitem – jeśli zarobimy więcej musimy się liczyć ze zmniejszeniem świadczenia lub koniecznością jego zawieszenia.

Jeśli komuś ciężko zrozumieć, że osoba „niezdolna do pracy” według orzeczenia, jest jednak zdolna do pracy – na określonych stanowiskach i w odpowiednich warunkach – to trudno mu się dziwić. A to dlatego, że ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie do końca jest spójna z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która powstała po to właśnie, by je aktywizować zawodowo. Zaś porównanie zapisów jednej ustawy z drugą wpędza jednych w popłoch, drugich w osłupienie.

Wydawałoby się, że przy wprowadzaniu zmian w ustawie rentowo-emerytalnej można było pokusić się o zmiany w orzecznictwie do celów rentowych, ale tak się nie stało. Tak więc i lekarze orzecznicy, i osoby obciążone chorobą lub niepełnosprawnością pozostają nadal w rzeczywistości nie tylko lekko „dziwnej”, ale i konfliktowej. Na dowód przytaczamy „dziwne” zapisy w obrębie jednej tylko ustawy.

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dział I Rozdział 3 Niezdolność do pracy

Art. 12. 1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

3. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Art. 13.

4.Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy. (podkreślenie redakcji )

Pracuj i licz!

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów
Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie, rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

Od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu – bez względu na wysokość osiąganego przychodu – nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni.

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
od 1 grudnia 2007 r.

1892,40 zł
od 1 marca 2008 r.

2029,90 zł
Od 1 czerwca 2008 r.

2088,80 zł
Graniczna kwota przychodu dla 2007 r. wynosi:
22 176, 90 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2007 r.

Uwaga, przekraczasz!

W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia – emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj. od 1 marca 2008 r.:
440,24 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
330,20 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
374,22 zł – renta rodzinna dla jednej osoby
Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
od 1 grudnia 2007 r.

3514,50 zł
od 1 marca 2008 r.

3769,80 zł
Od 1 czerwca 2008 r.

3879,20 zł
Graniczna kwota przychodu dla 2007 r. wynosi:
41 185, 40 zł – suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2007 r.

Musisz zawiesić!

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 lipca 2000 r. zawieszeniu ulegają też emerytury pobierane przez osoby, które nie rozwiązały stosunku pracy przed dniem nabycia prawa do emerytury i pracują nadal u tego samego pracodawcy.

Renta socjalna, a praca

Od 1 marca 2008 r. renta socjalna wynosi 534,48 zł.  „Rencista socjalny” może zarabiać, jednak  otrzymywanie renty w pełnej kwocie zależne jest od wysokości uzyskanego w danym miesiącu przychodu.
Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy ustawy z 27 czerwca 2003 r. ( Dz.U.03.135.1268) o rencie socjalnej, prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zainteresowany uzyskał przychody w łącznej kwocie wyższej niż 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy.

Przychód stanowiący 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej) od 1 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. 895,20 zł.
Kwota graniczna, po przekroczeniu której renta socjalna (w kwocie 534,48 zł) zostanie zawieszona, obowiązująca na aktualny miesiąc (od 1 czerwca 2008) wynosi 895,20 zł.

Źródło: Strona internetowa ZUS www.zus.pl
zdjęcie: darmowe-doradztwofinansowe.pl
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2593

Print Friendly, PDF & Email