Społeczeństwo: Polski Związek Niewidomych szkoli policjantów

Społeczeństwo: Polski Związek Niewidomych szkoli policjantów

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski wraz z Oddziałem Podlaskim Polskiego Związku Głuchych przeprowadziły szkolenia pn. "Przełamywanie barier w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami" kierowane do policjantów i pracowników policji z komend miejskich i powiatowych z terenu województwa podlaskiego.

Warsztaty miały m.in. na celu kształtowanie postaw wrażliwości i tolerancji wobec osób ze względu na ich niepełnosprawność, a także sprawne formułowanie i dobieranie właściwego rodzaju przekazu, jak i odpowiedniego poziomu komunikatów.

Rozmawiano m.in. o psach przewodnik osoby niewidomej, technikach prawidłowego prowadzenia osoby niewidomej, przechodzenia przez drzwi , chodzenia po schodach, posadzenia jej na krześle, podpisywanie protokołów/zeznań przez taką osobę. Zasygnalizowane zostały także problemy osób słabowidzących, często z niewidoczną niepełnosprawnością i prawidłowe metody pomocy.

Zaprezentowano również dokumenty potwierdzające niepełnosprawność obowiązujące w naszym kraju (legitymacja osoby niepełnosprawnej, orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacja członkowska PZN) oraz przepisy z prawa o ruchu drogowym, kodeksu wykroczeń , ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczące aspektów przydatnych w pracy policji. Możliwość praktycznych zajęć w goglach i symulatorach widzenia pozwoliły funkcjonariuszom poczuć jak funkcjonują osoby niewidome i słabowidzące, jakie bariery napotykają.

Źródło: pfron.org.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17579