Prawo: Nowa legitymacja z oznaczeniem napisanym alfabetem Braille’a

Prawo: Nowa legitymacja z oznaczeniem napisanym alfabetem Braille’a

Od 1 lutego 2017 roku weszła w życie nowelizacja w sprawie wzoru legitymacji emeryta–rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu. Jak będzie wyglądał nowy dokument i gdzie znajdzie się na nim skrót legitymacji pisany alfabetem Braille’a?

Dokument ten zawierał dotychczas dane dotyczące numeru, symbolu oraz terminu płatności. W nowym wzorze informacji tych już nie będzie, a zastąpi je rodzaj pobieranego świadczenia. Będzie to emerytura, emerytura pomostowa, renta, renta socjalna, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Dodatkowo w prawym górnym rogu umieszczony jest skrót legitymacji, tj. „LER” pisany alfabetem Braille’a.

Emeryci, którzy są przenoszeni ze starego systemu informatycznego do nowoczesnego Kompleksowego Systemu Informatycznego wraz z pismem lub decyzją ( w przypadku zmiany terminu płatności) nie otrzymają już nowej legitymacji, jedynie zostaną poinformowani, że legitymacja wydana do dotychczas przyznanego świadczenia zachowuje swoją ważność zgodnie z zawartą w niej informacją dotyczącą jej daty ważności. W sytuacji, gdy emeryt nabywa prawo do kolejnej emerytury, np.: pobierał wcześniejszą lub nauczycielską, a złożył wniosek i uzyskał prawo do emerytury w wieku powszechnym legitymacja nie zostanie mu wydana nawet na jego wniosek. Nowej legitymacji nie otrzyma również emeryt, który nabędzie prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, gdyż nie traci on prawa do wcześniej pobieranej emerytury i zachowuje przywileje z nią związane. Taka osoba może zgłosić wniosek o wydanie legitymacji w związku z nabyciem prawa do świadczenia innego rodzaju niż dotychczas pobierane.

Inaczej rzecz się ma w przypadku przejścia z renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę. Gdy następuje to z urzędu wówczas prawo do dotychczasowej renty ustaje i ZUS wraz z decyzją prześle nową legitymację. Należy pamiętać, że w razie wydania nowej legitymacji nasz klient jest zobowiązany do zwrotu poprzedniego dokumentu.

Jeżeli nie nastąpi zmiana nazwiska, numeru PESEL, czy też rodzaju świadczenia, legitymacje wydane przed dniem 1 lutego 2017roku nie podlegają wymianie. Jedyną przesłanką, która przemawia za tym, aby Zakład wydal nowy dokument jest zwrócenie się z taką prośbą osoby, która posiada dysfunkcję narządu wzroku.

  Katarzyna Krupicka, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15270