Wybory 2023: Głosowanie korespondencyjne, przez pełnomocnika lub dostosowanym lokalu wyborczym. Ważne terminy!

Wybory 2023: Głosowanie korespondencyjne, przez pełnomocnika lub dostosowanym lokalu wyborczym. Ważne terminy!
Fot. Mateusz Misztal

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu, Urząd Miasta Elbląg podaje do publicznej wiadomości pakiet istotnych informacji dotyczących uprawnień wyborców, w tym dla wyborców z niepełnosprawnościami.

I.    Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
•    posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
•    którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:
•    zakładach opieki zdrowotnej,
•    domach pomocy społecznej,
•    zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
•    wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę do Komisarza Wyborczego  w Elblągu najpóźniej do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do 2 października 2023 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie.

Zgłoszenie musi zawierać:
•    nazwisko i imię (imiona),
•    numer ewidencyjny PESEL wyborcy
•    oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
•    adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
•    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego,
•    żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,

Wyborca, nie później niż 6 dni przed dniem wyborów, otrzyma od Urzędnika Wyborczego w Elblągu pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.

Szczegółowych informacji udziela Komisarz Wyborczy w Elblągu: pod numerem telefonu: 55/ 620-01-28

II.    Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:
•    wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
•    wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:
•    osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
•    mężowie zaufania;
•    kandydaci w danych wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do 6 października 2023 r.

Wniosek może być złożony:
•    ustnie;
•    na piśmie utrwalonym w postaci:
  – papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem
  – elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy użyciu usługi elektronicznej udostępnianej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji

Do wniosku należy dołączyć:
•    pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
•    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania

III. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy.

W tym celu powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania lub wniosek o zmianę lokalu wyborczego (wyborca niepełnosprawny) w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Elblągu w okresie od 1 września 2023 r do 12 października 2023 r.

IV. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który nie ma nigdzie zameldowania stałego lub w dniu wyborów będzie przebywać w innej gminie niż jego stałe miejsce zamieszkania i chce wziąć udział w wyborach, w dniu 15 października 2023 r. powinien:

– udać się do dowolnie wybranego urzędu gminy i pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania (art. 32 Kodeksu Wyborczego) lub

– udać się do urzędu gminy, na terenie której będzie przebywać w dniu wyborów i złożyć wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania – w tym wypadku należy podać adres, pod którym się będzie przebywać w dniu wyborów. (art. 28 Kodeksu Wyborczego).

Termin do dokonania powyższych czynności kończy się na trzeciego dnia przed dniem wyborów, tj. 12 października 2023 r.

V. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Informacje dotyczące wyborów i referendum są przekazywane wyborcy, na jego wniosek, w Urzędzie Miejskim w Elblągu w godzinach urzędowania m.in. telefonicznie.

Informacje, o których mowa wyżej, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.elblag.eu

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu pod numerami telefonów:      
55/  239-30-90
55/  239-30-95   
55/  239-34-72
55/  239-34-73
55/  239-34-74

oraz adresem email: dso@umelblag.pl   /   dso.relido@umelblag.pl

Print Friendly, PDF & Email