Toruń: Nabór kandydatów na delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych

Toruń: Nabór kandydatów na delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych
Fot. Pixabay

Prezydent Miasta Torunia zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Torunia do zgłaszania kandydatów na delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI Kadencji.

Niebawem wybory delegatów organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI Kadencji. Wybory odbędą się 28 listopada podczas XVIII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Uczestnicy toruńskiego forum wybiorą jednego delegata do Sejmiku oraz jednego stałego zastępcę delegata. Termin zgłoszeń kandydatów upływa 3 listopada o godz. 15.00.

Czym jest Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego?

Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest reprezentacją organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania statutowe ze sfer zadań publicznych na terenie województwa. Terenem działania Sejmiku jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Kadencja Sejmiku trwa 5 lat. Sejmik NGO składa się z delegatów organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, w tym dwóch przedstawicieli (delegata i stałego zastępcy) sektora pozarządowego z Torunia (miasta na prawach powiatu). Od wszystkich członków Sejmiku NGO wymagana jest: gotowość do pracy społecznej, możliwość dojazdu do Torunia na posiedzenia Sejmiku NGO (koszty nie są refundowane), podstawowa wiedza o sektorze, dostęp do poczty e-mail nie rzadziej niż raz w tygodniu, gotowość do współpracy z lokalnym środowiskiem organizacji pozarządowych oraz przekazywania informacji (zarówno informacji ze strony Sejmiku tym organizacjom, jak i informacji od lokalnych organizacji Sejmikowi NGO).

Do zadań Sejmiku należy:

 • Konsultowanie i wspieranie działalności Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Rekomendowanie swoich przedstawicieli do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 • Inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
 • Wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju;
 • Inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy, w szczególności poprzez merytoryczne i organizacyjne wspieranie lokalnych partnerstw NGO oraz corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Inicjowanie i wspieranie powstawania Powiatowych i Gminnych Rad Organizacji Pozarządowych;
 • Opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji;
 • Promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych;
 • Inne zadania określone przez zebranie plenarne Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wybory delegatów organizacji działających na terenie Torunia odbędą się 28 listopada podczas XVIII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Zgłoszenia kandydatów:

1. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego przedstawiciela na kandydata do Sejmiku NGO.

2. Zgłoszenie kandydata odbywa się poprzez złożenie do Prezydenta Miasta Torunia, wypełnionego formularza zgłoszenia kandydata lub oświadczenia o treści zgodnej z formularzem.

3. Do zgłoszenia kandydata organizacja pozarządowa załącza:

 • pisemne oświadczenie kandydata na delegata do Sejmiku NGO o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny organizacji pozarządowej oraz wskazujący sposób reprezentacji organizacji pozarządowej i osoby właściwe do reprezentacji;
 • dokumenty lub oświadczenia wykazujące fakt prowadzenia działalności przez organizację pozarządową na terenie Torunia;
 • pisemne poparcie od co najmniej trzech innych organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia (miasta na prawach powiatu), przy czym jedna organizacja może udzielić poparcia maksymalnie trzem kandydatom zgłaszanym przez inne organizacje; (uwaga – nie jest możliwe udzielanie przez organizację poparcia kandydatowi, który w organizacji popierającej jest osobą funkcyjną lub upoważnioną do reprezentacji organizacji i podpisywania oświadczeń woli);
 • pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4 Zgłoszenie kandydata oraz poparcie dla kandydata zgłaszanego przez inną organizację pozarządową może być dokonane przez osobę posiadającą prawo

 • do reprezentowania danej organizacji zgodnie z właściwym rejestrem lub ewidencją lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji.

5 Zgłoszenia kandydatów spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu są publikowane w miejskim serwisie internetowym dedykowanym organizacjom pozarządowym: www.orbitorun.pl, w formie listy kandydatów wraz z sylwetką kandydata zgodnie z treścią podaną w formularzu zgłoszenia kandydatów.

Do pobrania:

•    formularz zgłoszenia kandydata

•    zał. nr 1 do zgłoszenia – wzór oświadczenia kandydata na delegata SEJMIKU NGO o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych

•    zał. nr 2 do zgłoszenia – wzór oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Dąbrowska – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji tel.: 56 611 87 24; e-mail: k.dabrowska@um.torun.pl

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: k.dabrowska@um.torun.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub złożyć osobiście: w sekretariacie Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, adres jak wyżej, pokój nr 35 w terminie do dnia 3 listopada 2023 r. do godz. 15:00.

Na podstawie nadesłanych informacji sylwetki kandydatów zostaną zaprezentowane na miejskim portalu dla NGO: www.orbitorun.pl w terminie do dnia 10 listopada 2023 r.

Marcin Pryka / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email