Grudziądz: MOPR poszukuje rodzin zastępczych

Grudziądz: MOPR poszukuje rodzin zastępczych
Fot. Adminstrator

 

Kandydatów na rodziny zastępcze poszukuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie deklaruje wsparcie i pomoc wszystkim chętnym osobom, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce. Zapraszamy małżonków lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które przede wszystkim:

 • są zdolne do ponoszenia odpowiedzialności za dziecko i zabezpieczenia jego interesów,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (należy przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego), wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza z przychodni zdrowia,
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, którego bezpłatnie zapewnia MOPR,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb (nie ma wymogów ustawowych, dziecko przyjęte do rodziny może dzielić pokój np. z dzieckiem biologicznym rodzica zastępczego),
 • co najmniej jedna z osób tworzących rodzinę zastępczą posiada stałe źródło dochodów.

MOPR gwarantuje ciekawe, warsztatowe, bezpłatne szkolenie w dniach i godzinach dogodnych dla kandydatów na rodziny zastępcze, zazwyczaj są to weekendy, tj. 60 godzin teoretycznych i 10 godzin praktyki w innej rodzinie zastępczej.

Rodzicom zastępczym oferujemy m.in.:

 • pomoc finansową na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
 • pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który odwiedza rodziny w dogodnym dla nich przedziale czasowym (pracuje w godz. 700 – 2000). Każdy z koordynatorów udostępnia rodzinom numer służbowy telefonu komórkowego,
 • wsparcie specjalistów (psychologa, pedagoga, prawnika),
 • szkolenia podwyższające umiejętności i kompetencje dostosowane do indywidualnych potrzeb rodziny zastępczej,
 • wsparcie w przyjmowaniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do przedszkoli oraz placówek wsparcia dziennego,
 • wsparcie w dostępie do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, rehabilitacyjnej,
 • grupy wsparcia.

Jeśli Państwo, albo Państwa przyjaciele lub znajomi są osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać rodziną zastępczą gorąco prosimy o przekazanie tej informacji oraz  o kontakt pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Waryńskiego 34A pok. 203 lub telefonicznie z głównym specjalistą koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej 519 441 453.

  Biuro Prezydenta

Print Friendly, PDF & Email