Edukacja włączająca w Białymstoku

Edukacja włączająca w Białymstoku
Fot. UM Białystok

O rozwiązaniach służących wspieraniu pracy szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami oraz praktycznej realizacji założeń edukacji włączającej rozmawiali w Białymstoku nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół. W VII Liceum Ogólnokształcącym w czwartek (20 kwietnia) odbyła się konferencja pn. „O oswajaniu inkluzji w rzeczywistości szkolnej – doświadczenia SCWEW”.

Edukacja inkluzyjna (włączająca) to podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się. Uczniom – sprawnym i niepełnosprawnym – powinny zostać zapewniane warunki do rozwijania indywidualnego potencjału, tak aby w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Konferencja pn. „O oswajaniu inkluzji w rzeczywistości szkolnej – doświadczenia SCWEW” jest podsumowaniem działań realizowanych od 2021 roku w placówkach oświatowych w Białymstoku w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,,Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, na które dofinansowanie uzyskało Miasto Białystok (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku).

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

SCWEW to specjalistyczny zespół działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, którego celem jest wspieranie przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej. Współpraca zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów, doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych, pomocy w opracowywaniu i realizowaniu programu wczesnego wspomagania rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, ocenie potrzeby i doboru spersonalizowanego sprzętu, urządzenia lub pomocy dydaktycznych, przeprowadzeniu konferencji, prowadzeniu lekcji otwartych, konsultacji, obserwacji wspierających, czy upowszechnianiu informacji o edukacji włączającej.

Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe objęte wsparciem w ramach Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW):

  • Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku,
  • Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Białymstoku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku,
  • VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku,
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku,
  • Technikum Handlowo-Ekonomiczne w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku,
  • Technikum nr 4 w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku,
  • Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

Białostockie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą SCWEW jest jednym z 23 istniejących w Polsce tego typu przedsięwzięć.

Więcej informacji znajduje się na stronie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą SCWEW.

Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej – 1 010 090,74 zł oraz ze środków budżetu państwa – 188 403,26 zł.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska / UM Białystok
Print Friendly, PDF & Email