Za błąd lekarza zapłaci pacjent? Protest aptekarzy.

Za błąd lekarza zapłaci pacjent? Protest aptekarzy.
Fot. Adminstrator

W dniu 2 października 2009 roku śląskie apteki rozpoczęły protest przeciwko zapisowi zamieszczonemu w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, dotyczącym realizacji recept. Aptekarzom nie spodobał się pomysł obciążania pacjenta za błąd lekarza.

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich, który przewiduje, że jeśli recepta jest niepełna i aptekarz nie może jej zrealizować, pacjent wrócił z nią do lekarza i poprosił o uzupełnienie albo… wykupił leki za 100 proc. ich wartości.

W ramach akcji wszyscy chętni pacjenci będą mogli wypełniać recepty z zaleceniami zagwarantowania pacjentom ustawowego prawa do otrzymania leku refundowanego i nie obciążania pacjenta za niestaranne wypełnianie recept przez lekarzy. Recepty zostaną później przesłane Minister Zdrowia Ewie Kopacz.

Szef Śląskiej Izby Aptekarskiej Stanisław Piechula uważa, że takie rozporządzenie byłoby  wbrew prawu, bo skoro ustawa zdrowotna gwarantuje chorym refundację leków przepisanych na receptę, to minister nie może wprowadzać rozporządzeniem przepisów, naruszających ustawę, bo ona jest nadrzędnym aktem prawnym. Odpowiedzialność za źle wypełnioną receptę przerzuca się wyłącznie na pacjenta. – Domagamy się wprowadzenia zapisu, który będzie gwarantował pacjentom bezproblemową realizację recept i otrzymanie leku – podkreśla Piechula.

– Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to pacjent będzie ponosił konsekwencje finansowe niedbałego wystawiania recept przez lekarzy – ostrzegają aptekarze i rozpoczynają protest.

Również z tego powodu NFZ ukarał wiele aptek.

Z uwagi na takie działania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zdecydowała się ogłosić protest aptek, domagając się wprowadzenia do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich zapisu:

§26a. Apteka lub punkt apteczny zgodnie z art. 34.1. i 34a ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także art. 96 ust. 7 pkt. 2 Prawa farmaceutycznego, ma obowiązek zrealizować receptę z wyjątkiem przypadków określonych w §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

§ 5. Odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może nastąpić, jeżeli:
1) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
2) konieczne jest dokonanie zmian, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz określonych w odrębnych przepisach, przy braku możliwości porozumienia się z osobą, która jest uprawniona do wystawiania recept;
3) od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej
6 dni — w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety aptecznej;
4) osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13 roku życia;
5) zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

§ 3. 1. Osoba sporządzająca lek recepturowy:
3) dokonuje korekty składu leku recepturowego, jeżeli podany na recepcie skład może tworzyć niezgodność chemiczną lub fizyczną, mogącą zmienić działanie leku lub jego wygląd.

Śląska Izba Aptekarska wystosowała do właścicieli śląskich aptek pismo zawierające szczegóły protestu oraz informacje dla pacjentów.

  Oprac. EszC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4301

Print Friendly, PDF & Email