Uwaga! Wnioski do „Studenta” tylko do 28 lutego

Uwaga! Wnioski do „Studenta” tylko do 28 lutego

Chętni do skorzystania ze stypendium z programu „Student”, muszą się pospieszyć. Realizujący program, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czeka na wnioski tylko do końca miesiąca.

„Student – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, to program pomocy w dofinansowaniu nauki na studiach wyższych, którego celem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji. Wiedza jest obecnie, a także będzie w przyszłości, najważniejszym atutem osoby niepełnosprawnej w konkurencji o zatrudnienie.

Obecnie zaledwie 4% osób niepełnosprawnych posiada wykształcenie wyższe, podczas gdy w całej populacji ludności Polski osób z wyższym wykształceniem jest około 9%. Podobnie niekorzystnie przedstawia się uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kształceniu ustawicznym.

Dysproporcja ta jest świadectwem rozpowszechnionej wśród osób niepełnosprawnych świadomości istnienia barier utrudniających osobom niepełnosprawnym zdobycie wykształcenia oraz niewiary w możliwość przełamania tych barier.

Program powinien stworzyć warunki mobilizujące osoby niepełnosprawne do kształcenia ustawicznego.

Przełamać uprzedzenia
Oprócz bezpośredniej pomocy dla adresatów programu, jego celem ogólnospołecznym jest także przełamanie uprzedzeń pracodawców w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz unaocznienie osobom niepełnosprawnym, iż sukces zawodowy i życiowy, dzięki wkładowi pracy w naukę oraz pomocy PFRON, jest możliwy mimo niepełnosprawności.

Elementem wspomagającym osiągnięcie wyżej wymienionych efektów jest propagowanie w środkach masowego przekazu osiągnięć naukowych i zawodowych osób niepełnosprawnych.

Dla studentów uczelni wyższych
Program adresowany jest do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:
1) studentami studiów magisterskich, studiów wyższych zawodowych lub uzupełniających studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższe,
2) studentami studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
3) słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
4) uczniami szkół policealnych,
5) studentami uczelni zagranicznych lub odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, uczącymi się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Nie tylko na pokrycie czesnego
Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować w szczególności następujące koszty:
1) opłaty za naukę, z tym że w przypadku studentów, o których mowa w rozdziale II pkt 1 programu, studiujących równocześnie na kilku kierunkach studiów, dofinansowanie może obejmować sumę opłat za naukę na poszczególnych kierunkach,
2) zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania),
3) dojazdów,
4) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
5) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym sprzętu komputerowego i komputerowych programów edukacyjnych,
6) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Koniecznie załącz wymagane dokumenty
Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
1) posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
2) przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki,
3) w przypadku studentów studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych – zaliczenie co najmniej pierwszego semestru studiów.

Sprawdź czy nie przekraczasz dochodów
W programie nie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających:
– 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samotnych lub osób samodzielnie gospodarujących.

Wnioski o dofinansowanie nauki należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły.

ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI PFRON
Telefon: (89) 534 91 51
Fax: (89) 527 76 39
Adres: Olsztyn, ul. Kopernika 46A
E-mail: olsztyn@pfron.org.pl

Adresy wszystkich oddziałów znajdują się na stronie www.pfron.org.pl, link:
http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graph?OpenFrameset  Rafał Kadubowski Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 794

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.