Społeczeństwo: Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Społeczeństwo: Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Od 1 października zmienią się kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 11 lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. 

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

– dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o 11%),

– dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o 3%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  •  maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%),
  •  maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

– kwota minimalna – do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %),

– kwota maksymalna– do wysokości 1 376 zł (wzrost o  3%),

  • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),
  • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).

  MRPiPS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18420 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.