Senior: Osoby starsze otwierają się na turystykę

Senior: Osoby starsze otwierają się na turystykę

Rynek turystyczny się zmienia. Do 2020 r. grupa osób w wieku powyżej 65 lat stanowić będzie 20% społeczeństwa. Zaczęto dostrzegać, że ta grupa społeczna, składająca się z osób dysponujących zarówno siłą nabywczą, jak i wolnym czasem, niesie ze sobą ogromny potencjał pod względem gospodarczym, lecz wymaga również pewnego dopasowania ze strony sektora turystycznego, ze względu na jej specyfikę.

W 2010 roku Komisja Europejska wydała komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego i Komitetu Regionów „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego”, który jako jedno z wyzwań stojących przed europejskim sektorem turystycznym, oprócz kryzysu gospodarczego i finansowego, coraz silniejszej światowej konkurencji, zmian klimatycznych, rozwoju technologii informacyjno–komunikacyjnych, sezonowości europejskiej turystyki, wskazał również, że niebagatelne jest wyzwanie związane ze zmianami demograficznymi odnotowywanymi w Europie, a także wynikającymi z nich nowymi zachowaniami i oczekiwaniami  turystów.

Na Warmii i Mazurach jest coraz lepiej

Jak mówi raport z monitoringu wdrażania w latach 2015–2016 programu „Polityka senioralna województwa warmińsko–mazurskiego na lata 2014–2020” w obszarze turystyki, z roku na rok coraz więcej obiektów w województwie warmińsko–mazurskim dostosowywanych jest do potrzeb i oczekiwań osób starszych. Chcąc zachęcić seniorów do aktywności fizycznej opracowywane są również oferty zajęć o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym. Obejmują one takie formy aktywności jak nordic walking (spacer z kijkami), marszo–biegi, jazdę na rowerze, pływanie, sporty wodne itp.  W celu zachęcenia osób starszych do korzystania z dostępnej infrastruktury sportowo–rekreacyjnej oraz aktywności fizycznej proponuje się seniorom atrakcyjne zniżki i promocje.

– W ostatnich latach zaobserwować można znaczny wzrost zainteresowania osób starszych aktywnością turystyczną i sportowo–rekreacyjną. Coraz więcej seniorów wyjeżdża na różnego rodzaju wycieczki zarówno krajowe, jak i zagraniczne oraz korzysta z coraz bogatszej oferty sportowo–rekreacyjnej.  Szczególną aktywnością w organizowaniu wycieczek dla seniorów wykazują się uniwersytety i akademie trzeciego wieku oraz inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych – czytamy dalej w raporcie.

W 2016 r. dużym wydarzeniem sportowym adresowanym do seniorów z całego województwa warmińsko–mazurskiego był projekt pn. „Warmińsko–Mazurska Senioriada 2016”. Impreza miała charakter rekreacyjno–sportowy i skierowana była do seniorów zrzeszonych w akademiach i uniwersytetach trzeciego wieku województwa warmińsko–mazurskiego. Podczas imprezy przeprowadzono zawody sportowe w siedmiu dyscyplinach i konkurencjach sportowych i rekreacyjnych, m.in.: sprint na dystansie 60 m, turniej tenisa stołowego, zawody pływackie na dystansie 25 m i 50 m, rajd rowerowy, w ramach turystyki pieszej – nordic walking, turniej zespołowy „Zumba Gold”. Dla uczestników zawodów, wolontariuszy i zaproszonych gości zorganizowano imprezę integracyjną, podczas której zaprezentowano metody aktywizujące sportowo osoby starsze, a członkowie wojewódzkich uniwersytetów i akademii trzeciego wieku mogli wymieniać się doświadczeniami ze swojej pracy na rzecz seniorów. Dodatkową atrakcją były pokazy taneczne i występy zespołów wokalno–instrumentalnych olsztyńskich akademii trzeciego wieku, a także gości z terenu województwa. Na rynku Starego Miasta zorganizowano wystawy malarstwa, fotografii, rękodzieła przygotowanej przez uczestników kół zainteresowań olsztyńskich akademii i uniwersytetów trzeciego wieku. Odbyły się także pokazy florystyczne.  Innym wydarzeniem w 2016 r., współfinansowanym przez Samorząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego, skupiającym osoby starsze, była impreza pn. „Turniej Golfowy Warmia–Mazury Golf Senior’s Open 2016”. Była to pierwsza edycja prestiżowej imprezy sportowo–rekreacyjnej propagującej golf dla seniorów, zorganizowana na polu golfowym w Naterkach przez Stowarzyszenie Mazury Golf & Country Club. Zadanie skierowane było do wszystkich aktywnych seniorów w wieku 50+  (łącznie 100 osób z regionu Warmii i Mazur). W turnieju głównym na polu klasy mistrzowskiej udział wzięło 45 osób zrzeszonych w Polskim Związku Golfa, natomiast 55 osób niezrzeszonych (początkujących i niegrających jeszcze w golfa) wzięło udział w specjalnym turnieju golfowym na tzw. „małym polu golfowym”. Głównym celem imprezy był wzrost aktywności fizycznej i społecznej 100 osób starszych w wieku 50+ z województwa warmińsko–mazurskiego. Poza ww. wydarzeniami o charakterze wojewódzkim odbywały się również seniorskie rozgrywki i zawody powiatowe oraz gminne.

Podsumowanie

Z raportu wynika, że wzrasta liczba projektów i programów z zakresu turystyki, sportu i rekreacji osób starszych (w tym finansowanych ze środków zewnętrznych, m.in. europejskich). Niestety liczba zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, wspierających aktywność turystyczną i sportowo–rekreacyjną seniorów utrzymuje się na niewysokim poziomie. Rekomenduje się planowanie większych środków w budżetach samorządów celem zwiększenia liczby zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, wspierających  aktywność turystyczną i sportowo–rekreacyjną seniorów. To samo tyczy się kampanii społecznych, kampanii informacyjno–edukacyjnych oraz regionalnych programów telewizyjnych na temat korzyści i efektów płynących z aktywności turystycznej  i sportowo–rekreacyjnej seniorów, których wciąż jest zbyt mało.Wzrasta natomiast liczba rozgrywek sportowo–rekreacyjnych aktywizujących osoby starsze oraz liczba osób w nich uczestniczących.  Innym obszarem na którym należałoby popracować jest baza turystyczna i sportowo – rekreacyjna w województwie warmińsko–mazurskim, która mimo zwiększonego zainteresowania, wciąż jest niewystarczająco dostosowana do potrzeb i zainteresowań seniorów. Niewątpliwie krokiem w dobrym kierunkiem było wprowadzenie nowej kategorii na portalu turystycznym www.mazury.travel, tj. oferty turystycznej dla seniorów, gdzie w jednym miejscu zebrano informacje na temat udogodnień oraz dedykowanych im ofert noclegowych.

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17244