Senior: Aktywność zawodowa osób starszych z Warmii i Mazur pod lupą (część 2)

Senior: Aktywność zawodowa osób starszych z Warmii i Mazur pod lupą (część 2)

W 2015 r. i 2016 r. w województwie warmińsko–mazurskim realizowano szereg programów i projektów aktywizujących zawodowo osoby pow. 50 r.ż. W większości skierowane były do szerszego grona odbiorców, ale były też takie, które adresowane były wyłącznie do bezrobotnych 50+ – czytamy w raporcie z monitoringu wdrażania w latach 2015–2016 programu „Polityka senioralna województwa warmińsko–mazurskiego na lata 2014–2020” w obszarze aktywności zawodowej.

Na podstawie danych przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie można stwierdzić, że w latach 2015–2016, podobnie jak w 2014 r., publiczne służby zatrudnienia na terenie województwa warmińsko–mazurskiego realizowały kursy i szkolenia dla osób starszych, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe i kompetencje osobowościowe. Ich zakres i tematyka była różnorodna. Największą popularnością wśród osób starszych cieszyły się kursy prawa jazdy, zagadnienia związane z architekturą i budownictwem oraz zarządzaniem. Innym rodzajem usług świadczonych przez instytucje rynku pracy mających na celu aktywizację zawodową osób powyżej 50 r.ż. były usługi doradztwa/poradnictwa zawodowego. Osoby powyżej 50 r. ż., w ramach poradnictwa zawodowego, uczestniczyły w organizowanych przez powiatowe urzędy pracy konferencjach, targach pracy, spotkaniach z przedstawicielami agencji zatrudnienia, spotkaniach w ramach Klubów Integracji Społecznej, konsultacjach z doradcami zawodowymi itp. W latach 2015–2016, podobnie jak w roku 2014, największym zainteresowaniem osób bezrobotnych powyżej 50 r.ż. cieszyło się poradnictwo indywidualne. Miało one na celu przełamanie barier dotyczących poszukiwania i podejmowania zatrudnienia przez osoby powyżej 50 roku życia, m. in. poprzez podwyższenie samooceny, określenie predyspozycji zawodowych, zbadanie sytuacji zawodowej, osobistej oraz zdrowotnej w celu doboru odpowiedniej formy wsparcia. W 2015 r. i 2016 r. w województwie warmińsko–mazurskim realizowano szereg programów i projektów aktywizujących zawodowo osoby pow. 50 r.ż. Programy te finansowane były z różnych źródeł. W większości skierowane były do szerszego grona odbiorców, ale były też takie, które adresowane były wyłącznie do bezrobotnych 50+. Wśród tej grupy można zauważyć, że w latach 2015–2016, najwięcej z nich zostało skierowanych do robót publicznych. Stosunkowo dużo osób objęto indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego ze środków PFRON. Najmniej osób skierowano do podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r.ż.

Większa liczba podmiotów ekonomii społecznej z udziałem seniorów

Obecnie sektor ekonomii społecznej jest w trakcie budowania swojej pozycji i znaczenia społeczno–ekonomicznego dla rozwoju społeczeństwa, dlatego też na wyspecjalizowanie działań realizowanych w tym obszarze przez osoby starsze i/lub na ich rzecz trzeba jeszcze poczekać. Propagowaniu ogólnej idei i zasad działania ekonomii społecznej służą m.in. kampanie informacyjne, spotkania promocyjno–edukacyjne. Z monitoringu prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wynika, iż na koniec 2016 r. na Warmii i Mazurach działały aktywnie siedemdziesiąt dwie spółdzielnie socjalne. Dwanaście z nich prowadziło działania skierowane do osób starszych, w zdecydowanej większości polegające na świadczeniu usług opiekuńczych. Podobnie sytuacja wyglądała w 2015 roku. Ponadto, osiem spośród trzydziestu trzech klubów integracji społecznej działających w 2016 r. w województwie warmińsko–mazurskim realizowało działania na rzecz osób starszych, w tym m. in. kampanie informacyjno–edukacyjne na temat bezpieczeństwa seniorów, wyszukiwanie ofert pracy dla osób powyżej 50 r.ż., motywowanie do podjęcia zatrudnienia, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, a także opiekę domową oraz paczki świąteczne.

W kolejnej części zaprezentujemy wyniki raportu w zakresie turystyki i sportu.

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17045