Pytanie o dofinansowanie: Jak uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Pytanie o dofinansowanie: Jak uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Dofinansowanie (ze środków PFRON) uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej oraz – ewentualnie – jej opiekuna, udzielane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwe dla miejsca zamieszkania tej osoby. Poniżej przedstawiamy warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o dofinansowanie.

Dofinansowanie może otrzymać osoba, która:

– została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,

– w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,

– wybierze organizatora, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,

– wybierze organizatora turnusu, który posiada również odpowiedni wpis do rejestru,

– będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,

– nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

– złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (spełni kryterium dochodowe),

– w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Kryteria dochodowe:

– 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

– 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej lub nie.

Dofinansowanie dla opiekuna

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:

– lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczności pobytu opiekuna;

– opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

Dla wnioskodawcy:

– 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wie¬ku 16–24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

– 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

– 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;

– 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

– 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Dla opiekuna – 20% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Aktualnie bierze się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2016r., które wynosi 4055,04 zł

Uwaga:

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, PCPR może obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa wyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Wniosek

Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Formularze wniosku są dostępne w PCPR.

Wniosek o dofinansowanie składa się w PCPR osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczeń, o których mowa powyżej oraz wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. PCPR–y zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem Centralnej Bazy Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych. Na stronie umożliwiono wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). Wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

  Oprac. TB Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15081 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.