Program Junior

Program Junior
Fot. Adminstrator

W połowie lutego będzie wiadomo, ile pieniędzy otrzyma Powiatowy Urząd Pracy na realizację Programu Junior. realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ma na celu aktywizację zawodową absolwentów niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni absolwenci są grupą osób niepełnosprawnych szczególnie zagrożoną bezrobociem. Celem Juniora, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe ( odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia ) młodym osobom niepełnosprawnym, które w okresie do 12-tu miesięcy od dnia ukończenia szkoły nie podjęły dalszej nauki i nie uzyskały zatrudnienia.

W ramach programu może być udzielona absolwentowi bezrobotnemu, skierowanemu na staż, pomoc umożliwiająca odbycie stażu u pracodawcy w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż, w wysokości: 30% najniższego wynagrodzenia – dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 25% najniższego wynagrodzenia – dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz 20% najniższego wynagrodzenia – dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Pomoc może być również udzielona pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej. Są to:
a) premia z tytułu odbycia stażu przez absolwenta bezrobotnego, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty stanowiącej do 20% najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym rozpoczęto staż – jeśli stażysta jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo absolwentem szkoły specjalnej, natomiast do 10% najniższego wynagrodzenia jeśli stażysta jest osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności. W przypadku rezygnacji stażysty z odbywania stażu w trakcie jego trwania, pracodawcy przysługuje premia za faktyczny okres stażu odbytego przez stażystę;
b) refundacja kosztów wynagrodzenia absolwenta bezrobotnego, w przypadku zatrudnienia go po zakończeniu stażu u tego pracodawcy lub refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionego absolwenta poszukującego pracy. Refundacja wypłacana jest przez okres 24 miesięcy:
- co drugi miesiąc, w kwocie nie wyższej niż 75% najniższego wynagrodzenia, w odniesieniu do osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz absolwentów szkół specjalnych,
- co czwarty miesiąc, w kwocie nie wyższej niż 25% najniższego wynagrodzenia, w odniesieniu do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Powiatowy urząd pracy przyznaje absolwentowi bezrobotnemu skierowanemu do odbycia stażu dofinansowanie stanowiące świadczenie na rehabilitację zawodową.
Pracodawca natomiast otrzymuje:
– premię po zakończeniu stażu przez absolwenta bezrobotnego,
– refundację wynagrodzenia absolwenta bezrobotnego, który odbył u niego staż pracy i został zatrudniony na co najmniej 24 miesiące, lub refundację wynagrodzenia absolwenta poszukującego pracy, który został zatrudniony na co najmniej 24 miesiące.
Bezrobotny absolwent, wymagający wsparcia w rozpoczęciu lub odbyciu stażu lub absolwent poszukujący pracy po zatrudnieniu w celu uzyskania dostatecznej samodzielności w środowisku pracy, może wnioskować samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika ustawowego o dodatkową stałą lub okresową pomoc doradcy zawodowego zatrudnionego w powiatowym urzędzie pracy.

Program skierowany jest do osób z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, będących:
1. bezrobotnymi skierowanymi na staż w okresie do 12-tu miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, jeżeli są:
a) absolwentami, którzy uczęszczali w systemie dziennym do ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo do szkoły wyższej,
b) absolwentami studiów podyplomowych lub doktoranckich, podjętych w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej,
c) absolwentami szkoły, o której mowa w lit. a), do której uczęszczali w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie byli zatrudnieni,
d) absolwentami co najmniej 12-miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
e) absolwentami kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie byli zatrudnieni,
f) absolwentami szkoły specjalnej,
g) osobami, które uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu,
zwanymi dla potrzeb programu „absolwentami bezrobotnymi”,
2. poszukującymi pracy, w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, jeżeli są:
a) absolwentami, którzy uczęszczali w systemie dziennym do ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo do szkoły wyższej,
b) absolwentami studiów podyplomowych lub doktoranckich, podjętych w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej,
c) absolwentami szkoły, o której mowa w lit. a, do której uczęszczali w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie byli zatrudnieni,
d) absolwentami co najmniej 12-miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
e) absolwentami kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie byli zatrudnieni,
f) absolwentami szkoły specjalnej,
g) osobami, które uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu, zwanymi dla potrzeb programu absolwentami poszukującymi pracy.

Informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
ul. Saperów 24
82-300 Elbląg
tel. (55) 624-99-33
tel. (55) 233-66-61

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (oddz. w Olsztynie)
ul. Kopernika 46a
10-959 Olsztyn
tel. (89) 534-91-51

Więcej informacji:
http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graph?OpenFrameset  TF Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 244

Print Friendly, PDF & Email