Program „Edukacja”

Program „Edukacja”
Fot. Adminstrator

Nowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn.  „Edukacja”,  ma wyrównywać szanse dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dostępie do nauki oraz poprawiać warunki bytowe w placówkach zapewniających edukację i opiekę całodobową.
O dotacje w ramach Programu mogą starać się jednostki samorządu gminnego i powiatowego, które prowadzą ośrodki szkolno-wychowawcze lub ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, oraz inne podmioty prowadzące placówki specjalne.

Pomoc PFRON można przeznaczyć na:
Pomoc w wyposażeniu bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych. W tym przypadku wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 3 tys. zł na jednego wychowanka lub ucznia.
Pomoc w wyposażeniu pomieszczeń mieszkalnych użytkowanych przez wychowanków niepełnosprawnych (świetlice, sale telewizyjne, pokoje cichej nauki itp.) Na realizację tego projektu można uzyskać 90 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż 5 tys. zł na każdego ucznia.
Pomoc w likwidacji barier architektonicznych i ułatwienie komunikacji na terenie placówki. Jest to także pomoc w zakupie odpowiednich urządzeń i sprzętu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Na realizację tego projektu można uzyskać dofinansowanie w  wysokości 90 proc. kosztów, jednak nie więcej niż 200 tys. zł.
Likwidację barier transportowych, polegającą na pokryciu części kosztów zakupu pojazdów służących do przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Fundusz może przeznaczyć na to 90 proc. kosztów zakupu pojazdu, nie więcej niż 100 tys. zł w przypadku mikrobusu lub 200 tys. zł w przypadku autobusu. W tym przypadku należy jednak złożyć promesę w zakresie pokrywania kosztów i eksploatacji pojazdu.
  Projekty w ramach Programu Edukacja składać mogą tylko te placówki specjalne, które nie posiadają zobowiązań i zaległości finansowych wobec PFRON oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
Program realizowany jest na terenie całego kraju, do dnia 31 grudnia 2008 roku.
   Wnioski o dofinansowanie wraz z opisami projektów należy składać, do właściwego terytorialnie PFRON, w terminie do 15 lutego każdego roku realizacji programu, z tym że w 2005 roku – do dnia 14 października.

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ PFRON:
Olsztyn, ul. Kopernika 46A
Telefon: (89) 534 91 51
Fax: (89) 527 76 39
E-mail: olsztyn@pfron.org.pl
  TF Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 574

Print Friendly, PDF & Email