Prawo: Od 1 sierpnia zmiana zasad ubiegania się o świadczenia

Prawo: Od 1 sierpnia zmiana zasad ubiegania się o świadczenia

Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017r. ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (ustawa aktualnie oczekuje na podpis Prezydenta RP), od nowego okresu świadczeniowego zmienią się niektóre zasady ustalania uprawnień do świadczenia 500+, niektórych świadczeń rodzinnych, jak również świadczenia alimentacyjnego.

Najistotniejsze zmiany:

Nowy sposób ustalania uprawnień dla samotnych rodziców

Podobnie, jak to obowiązuje przy zasiłku rodzinnym, samotny rodzic będzie mógł otrzymać świadczenie 500+ oraz „becikowe” tylko w przypadku, gdy drugi z rodziców będzie zobowiązany do alimentów na rzecz dziecka, chyba, że ten jest nieznany, nie żyje, bądź sąd oddalił powództwo o zasądzenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Odstępstwem od tej zasady, zarówno w przypadku świadczenia 500+, jak i „becikowego” będzie również sprawowanie przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem. 

W związku z nową zasadą samotny rodzic po złożeniu wniosku o świadczenie 500+ oraz „becikowe”, będzie miał 3 miesiące na uzyskanie alimentów od drugiego rodzica. Zostanie wezwany do przedłożenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Jeśli natomiast nie dostarczy brakujących dokumentów w tym terminie, jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Nie oznacza to jednak, iż nie będzie mógł ponownie ubiegać się o świadczenie 500+. Wniosek będzie można złożyć ponownie po skompletowaniu dokumentów dot. ustalenia alimentów. Aby spełnić ten nowy warunek rodzic nie musi składać do sądu pozwu o zasądzenie alimentów od drugiego rodzica. 

O wiele prościej jest zawrzeć ugodę przed sądem lub mediatorem, a dodatkowo można uregulować tę kwestię w formie aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że zarówno ugoda zawarta przed mediatorem, jak również akt notarialny muszą być zatwierdzone przez sąd, posiadać tzw. klauzulę wykonalności.

Nowe zasady ustalania uprawnień w przypadku, gdy członek rodziny utraci dochód

Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodów będzie mogło nastąpić w przypadku, gdy członek rodziny utraci zatrudnienie, ale pod warunkiem, że nie uzyska w przeciągu 3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Omawiana reguła dotyczy również umów cywilno–prawnych, jak również działalności gospodarczej.

Ta zmiana nakłada również nowy obowiązek na realizatorów świadczeń, którzy będą zobligowani do weryfikacji dochodów rodzin, którym w wyniku utraty dochodu przyznano świadczenie. Ponowna weryfikacja sytuacji finansowej rodziny, która uzyskała prawo do pobierania świadczeń będzie następowała w po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu.

Zmiana zasad uwzględniania dochodów uzyskiwanych przez rodziny prowadzące działalność gospodarczą, a rozliczających się na podstawie tzw. ryczałtu.

Do tej pory osoby osiągające dochody z tego tytułu składały oświadczenia. Od tego roku w takich przypadkach pracownik Gdańskiego Centrum Świadczeń sam na podstawie obwieszczenia wydawanego corocznie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie wliczał odgórnie określoną kwotę dochodu z ww. tytułu.

Ujednolicenie terminu składania wniosków na kolejne okresy świadczeniowe.

Od tego roku rodzinom będzie o wiele łatwiej złożyć wnioski o wszystkie świadczenia, którymi będą zainteresowani. Już od tego roku wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne można składać od sierpnia.

  Arkadiusz Kulewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16133